Samenwerking

MET ggz, eigenlijk zegt het woord “MET” in onze naam datgene waar we voor staan: samenwerking en verbinding of te wel MET elkaar, zowel intern als extern. In de regio’s waar we actief zijn bundelen we onze krachten met andere organisaties zodat we samen nóg beter in staat zijn om mensen te helpen. Van Venlo tot Vaals. Voor oud en jong. Met behandeling en begeleiding.

 

Gemeentes

         

Echt Susteren.svg

Horst aan de Maas.svg

 logo gemeente Leudal.png

 

Gemeente Maastricht.svg

Peel en Maas.png

Roermond.png

Sittard Geleen.png

Stein.png

Vaals.jpg

 

Venlo.jpg

 

Venray.svg

 

Weert.png

 

MET de wijk

Wonen met begeleiding 

Samenwerkingspartners: Incluzio, Leger des Heils en Moveoo.

Samen organiseren wij de beschermd wonen functie in de regio Noord en Midden-Limburg.

KanDoen

Samenwerkingspartners: Rendiz, PSW en Gemeente Venlo

Project gericht op mensen die ondersteuning nodig hebben bij participatie, er worden werkcoaches ingezet die mensen begeleiden bij de uitvoering van werkzaamheden.

Buurtcirkel Weert

Samenwerkingspartners: Punt Welzijn

In een Buurtcirkel zijn inwoners er voor elkaar, vanuit het gedachtegoed dat iedereen ergens goed in is. Samen naar de tandarts, boodschappen doen, een administratieve klus, of iets in huis, het zijn soms de kleine dingen waar je elkaar mee kunt helpen. Het initiatief helpt deelnemers om hulp te vragen, zelfvertrouwen te krijgen, een netwerk op te bouwen en zelfstandiger te worden.

Herstelacademie Venlo

Samenwerkingspartners: Moveoo en Incluzio

De Herstelacademie heeft in 2021 succesvol haar plek ingenomen in Venlo. In een intensieve samenwerking met Moveoo en Incluzio Sociale Basis, is er een academie opgebouwd die op een laagdrempelige manier herstel bevordert. Een herstelacademie is een leergemeenschap die zich bezig houdt psychisch lijden en de levenskunst.

Duurzame uitstroom BW (zachte landing in de wijk)

Samenwerkingspartners: Synthese, AMW

Doel van het project is om cliënten tijdens verblijf in BW al kennis te laten maken met de wijk en de voorliggende voorzieningen die ondersteuning gaan leveren na uitstroom.

Transferpunt Noord Limburg

Samenwerkingspartners: o.a. Gemeente Venlo, Wonen Limburg

Cliënten die uitstromen van beschermd naar zelfstandig wonen helpen aan passende huisvesting. Dat is de insteek van Transferpunt Noord-Limburg. In het Transferpunt werken de Noord-Limburgse gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders van Beschermd Wonen nauw samen.

Matchingpunt

Samenwerkingspartners: gemeenten in Midden Limburg, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders

Doel van het project is om kwetsbare burgers toe te leiden naar passende huisvesting. Het matchingspunt levert inzicht in de vraagkant, zodat het mogelijk wordt om gerichtere afspraken met woningcorporaties te maken over het aanbod voor deze doelgroep. Het doel van het project is een transformatie van centraal georganiseerd collectief aanbod naar meer individueel maatwerk.

PACT Venlo

Samenwerkingspartners: o.a. BOEI Limburg, NovaCurae, Care+, Vigo, Mutsaersstichting en Inclusio

Met het Pact van Venlo willen de initiatiefnemers een duidelijk keerpunt in de kijk op vrijwilligerswerk inluiden. In gezamenlijkheid willen we, in Venlo de sociale basis vormgeven.

Contractgroep Noord-Limburg

Samenwerkingspartners: Gemeenten, Moveoo, Vincent van Gogh

Keent – Moesel Centraal

Samenwerkingspartners: Gemeente Weert, Punt Welzijn, Land van Horne, Meditta, VvG

Beter samenwerken in de wijk op gebied van zorg, welzijn, veiligheid en wonen om bewoners in de wijken Keent en Moesel beter te dienen. Het is daarmee een interventie in onze manier van werken/in onze organisaties. Uiteraard ten bate van ons gezamenlijke doel, namelijk het verhogen van het gemiddelde welzijn van bewoners.

Hoofdzaak Werk

Samenwerkingspartners: Gemeenten NL, VGZ, Vincent van Gogh

Landelijk opschalingsprogramma van re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

MET behandeling

Transfermechanisme wachtlijsten Midden-Limburg

Samenwerkingspartners: Laurentius, Centiv, Viviq, VvG, Lionarons, Phi, Meditta, CZ

In alle regio’s van Nederland zijn inmiddels regionale taskforces wachttijden opgericht. Limburg was hierbij initieel in 2 regio’s opgedeeld: Noord-Limburg en Zuid-Limburg, waarbij Midden-Limburg bij Noord was ondergebracht. Na overleg met de Nederlandse GGZ is besloten om van Midden-Limburg met ingang van 1 september jl. een aparte regio te maken, met MET ggz als regievoerder. Doel van dit transfermechanisme is om cliënten in de regio Midden-Limburg tijdige en passende zorg te bieden.

Alle partijen aan zet

In Zuid-Limburg werkt MET ggz samen met 15 andere partners in de Regionale Task Force (RTF) GGZ Zuid-Limburg. De RTF GGZ Zuid-Limburg werkt actief aan oplossingen om de lange wachttijden in de ggz te voorkomen. De RTF heeft een instroommodel gemaakt waarin iedereen zijn unieke expertise inzet om de beste resultaten voor cliënten te behalen. Het instroommodel is een middel om mensen met een mentaal probleem naar passende hulpverlening te begeleiden. Bij sommige mentale problematiek kan ook het eigen netwerk een rol spelen. Binnen dit instroommodel wordt de cliënt in de regie geplaatst.

Met het instroommodel kunnen wachtlijsten verminderd worden door het versterken van de kennis van de huisarts, verkennende gesprekken met de burger en een transfertafel waar de verwijzing van de cliënt wordt besproken.

De nieuwe GGZ Roermond en regio Zuid-Limburg

Samenwerkingspartners: MET ggz participeert in Roermond en in de regio Zuid-Limburg in De Nieuwe GGZ. In Roermond met partners CZ, Gemeente Roermond, Meditta, huisartsen, AMW, en VIJF.  In Zuid-Limburg is dit een samenwerking met de Levantogroep, Mondriaan, Zuyderland, Zorg In Ontwikkeling (ZIO), Maastricht UMC+, Legers des heils en huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

Bij “De Nieuwe GGZ” is het streven om een situatie te creëren waarin de inwoners in een wijk die kampen met psychische problemen zelf regie kunnen voeren over hun gezondheid en zorg. Informele en formele partners werken beter samen en activiteiten sluiten beter aan op de behoeften en leefwereld van de inwoner.

Integrale crisishulp jeugd

Samenwerkingspartners: Mutsaersstichting en XONAR

Samen geven wij uitvoering aan de integrale crisishulp aan jeugdigen in Noord en Midden-Limburg.

Suïcidepreventie Actienetwerk Midden-Limburg

Samenwerkingspartners: GGD Limburg Noord, 113

Inspireren en verbinden, dat is de kern van het actienetwerk dat zich inzet om het aantal suïcides en suïcidepogingen in de regio daadwerkelijk te verminderen.

Regionale samenwerking MLO

Samenwerkingspartners: Laurentius, Zorggroep, Meditta, Ambulancezorg NL, Proteion

In de regio Midden-Limburg-Oost hebben de zes zorgpartijen de handen ineengeslagen om stappen te maken voor een sluitende keten binnen de regio. Deze samenwerking heeft als doel om te bekijken op welke wijze de samenwerking met partners in de regio kan worden vormgegeven. Door samen aan de slag te gaan om concrete resultaten te boeken op thema's in onze regio gaan we ervaren welke werkwijze voor de samenwerking in de praktijk werkt. Het programma bestaat uit vier programmalijnen: ketenpatientenreis, gegevensuitwisseling, arbeidsmarkt en data analytics.

Acute zorg Midden-Limburg

Samenwerkingspartners: Vincent van Gogh en Laurentius Ziekenhuis

Expertteam jeugd ML

Samenwerkingspartners: o.a. Gemeenten, CJG, Pactum, Mutsaersstichting

Sinds 2018 kent Midden-Limburg  een expert team, met als doel passende zorg te vinden voor elk kind. Het expertteam heeft naast een consulatie en adviserende functie ook een functie in procesregie,  signalering en adviseren en het leren van complexe zorgvragen.