Ondersteuning Jeugd Venlo

Dit artikel verscheen in editie 3 van MET, 2020.

Hoe laten we de behandeling en begeleiding van jongeren goed op elkaar aansluiten, zodat beide disciplines elkaar aanvullen en versterken? Nicole Kuenen en Maurits Vermeulen zetten zich dagelijks in om dit te bereiken voor jongeren tussen 16 en 23 jaar met Beschermd Wonenindicatie.

Maurits is teamcoördinator van MET de wijk regio Venlo. Hij legt uit: “Het gaat om zeer kwetsbare jongeren met complexe problematiek, die al jarenlang jeugdzorg krijgen. Soms zijn ze alleen in behandeling geweest, maar velen hebben ook een of meer opnames in jeugdzorginstellingen achter de rug. Je ziet vaak dat zij gedemotiveerd en ‘behandelmoe’ bij ons terechtkomen. Ze zijn te oud voor een jeugdinstelling, kunnen niet naar huis, maar zijn ook (nog) niet in staat zelfstandig te wonen. Wij bieden dan een tussenoplossing in een Beschermd Wonen-locatie voor jongeren in Weert of Venlo. We begeleiden ze zoveel mogelijk op weg naar zelfstandig wonen, ondersteund door behandeling bij MET ggz.”

Portret Maurits en Nicole.jpg

Maurits Vermeulen en Nicole Kuenen begeleiden en behandelen jongeren naar zelfstandig wonen.

Behandeling via Kind & Jeugd

Die behandeling krijgen ze onder andere van Nicole, Systeemtherapeut bij MET ggz Kind & Jeugd Venlo. Nicole vertelt: “Wij kunnen behandeling bieden tot 23 jaar via Kind & Jeugd. Dat sluit meestal beter aan bij hun leefwereld en de problematiek die ze hebben. Naast individuele behandeling zijn de verbindingen met familie, vrienden en hun netwerk heel belangrijk voor jongeren, ondanks een vaak beschadigde relatie. Juist door met een systeemtherapeut te werken aan herstel van familierelaties, maken ze stappen vooruit. Daarvoor is ook de samenwerking met begeleiders belangrijk; soms vormen zij tijdelijk ‘het systeem’ van de cliënt. Bovendien ondersteunen zij de cliënt bij het toepassen in de praktijk van wat ze geleerd hebben in de behandeling. En onderwerpen die aan de orde komen in de begeleiding, nemen we mee in de behandeling.”

“Juist de samenwerking zorgt ervoor dat we ook samen met de cliënt echt resultaten behalen.”

Andere partijen betrekken

De samenwerking begint met een gezamenlijk vraagverhelderingsgesprek bij de aanmelding. Maurits: “We gaan met de jongere in gesprek over de ondersteuning die hij nodig heeft en zijn leerdoelen. Vervolgens zetten we een plan van aanpak uit, waarbij we – waar nodig – ook andere partijen betrekken. Denk aan een participatiecoach, financiële ondersteuning of een opleidingscoördinator. Vervolgens blijven we met elkaar in overleg om de voortgang te bewaken. We werken bij MET ggz immers altijd aan het behalen van doelen. Zo kunnen we de jongeren ook toekomstperspectief bieden.”

Nicole vult aan: “Juist de samenwerking zorgt ervoor dat we ook samen met de cliënt echt resultaten behalen. Met alleen behandeling of alleen begeleiding zou dat veel meer moeite kosten. Het is fijn dat dit bij MET ggz mogelijk is.”