Privacy bij MET ggz

 

 

Aanlevering zorgvraagtypering

Landelijk wordt er gekeken of we beter zicht kunnen krijgen op hoeveel zorg patiënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben, door middel van de Zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzamelt hiervoor gegevens. Vanaf 1 januari 2023 moeten zorgverleners deze gegevens voor het eerst registreren en ieder half jaar aanleveren bij de NZa.

Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving kunnen worden verstuurd naar de NZa en veilig door de zorgautoriteit worden verwerkt. De informatie die behandelaren aanleveren bij NZa is gepseudonimiseerd en dus niet te herleiden tot individuele patiënten.

Waarom aanlevering aan de NZa?

De zorgvraagtypering helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. De aanlevering aan de NZa is bedoeld om de zorgvraagtypering te verbeteren. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive.

Hoeveel zorg nodig in de toekomst?

Met een goede zorgvraagtypering kunnen zorgaanbieders intern, maar ook met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, in gesprek over wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en om dit financieel mogelijk te maken. Dit kan eerlijke vergoedingen stimuleren voor zorg die zo goed mogelijk aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Daarnaast krijgen we hiermee een beter beeld welke zorg in de toekomst nodig is.

Gegevens moeten volgens wet- en regelgeving verstuurd en verwerkt worden

De zorgvraagtypering die nu wordt gebruikt heeft nog wat verbeterslagen nodig. Hiervoor is het nodig om gegevens te verzamelen. Wij vinden dat belangrijk. Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving kunnen worden verstuurd naar de NZa en veilig door de autoriteit worden verwerkt. 

Bezwaar tegen aanleveren van uw gegevens?

Geef dit dan aan bij uw behandelaar van MET ggz via deze privacyverklaring. Uw behandelaar levert dan een aantal informatie-elementen over jou niet aan bij NZa.
 

Uw behandelaar levert dan https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/ over jou niet aan bij NZa.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke MET ggz  
Bestuurder  Drs. J.P. (Anja) Pijls
Postadres Postbus 21, 6040AA Roermond
Bezoekadres Centraal Bureau, Buitenop 8, 6041LA Roermond
Telefoon +31 (0)88 114 9494
E-mail  info@metggz.nl

 

Functionaris voor Gegevensbescherming MET ggz  
Naam M.M.A. (Matias) Kruyen B.ICT AFG
E-mail  privacy@metggz.nl

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam, adres, woonplaats, een Burgerservicenummer (BSN) en medische gegevens.

Doeleinden

MET ggz verwerkt persoonsgegevens om cliënten en medewerkers op een goede wijze van dienst te kunnen zijn of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Rechtsgronden

MET ggz verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige wijze. Voornamelijk worden persoonsgegevens binnen MET ggz verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals BW7 “De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling” (Wgbo) en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Een aantal verwerkingen vinden plaats op basis van de uitvoering van een overeenkomst zoals o.a. behandel-, begeleidings- en arbeidsovereenkomst of omdat de cliënt of medewerker hiervoor toestemming heeft gegeven. In het laatste geval vragen wij u altijd een toestemmingsverklaring te tekenen. 

Meer informatie: Privacyreglement cliëntgegevens MET ggz

Categorieën ontvangers

Persoonsgegevens worden verwerkt door behandelaren, begeleiders en degenen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de behandel- of begeleidingsovereenkomst en degene die optreden als vervanger van de hulpverlener. Zij verwerken enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. Persoonsgegevens worden geraadpleegd door de deelnemers van een Multi Disciplinair Overleg (MDO).

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Buiten de Europese Economische Ruimte (EER) geeft MET ggz geen gegevens door.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

MET ggz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor MET ggz de gegevens verwerkt.

Rechten van de betrokkenen

Wanneer u informatie wilt over uzelf, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of uw e-mailadres gebruiken.

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage in door ons van een persoon vastgelegde gegevens.
  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens.
  • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens.
  • Recht om vergeten te worden.
  • Recht op het overdragen van je persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is.

Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen bij uw behandelaar of begeleider van MET ggz. Hiervoor en voor het recht om vergeten te worden verwijzen we u naar de procedure ‘Inzage en afschrift van persoonsgegevens, alsmede aanvulling/correctie en verwijdering’. 

Bij het recht op bezwaar of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw behandelaar of begeleider van MET ggz.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de toezichthouder (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen).

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de rechtmatigheid van een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming dan heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Een verzoek tot intrekking van een toestemming kunt u indienen bij uw behandelaar of begeleider van MET ggz.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop MET ggz omgaat met uw rechten, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap).

Indien u dit wenst kan de Functionaris voor Gegevensbescherming van MET ggz u ondersteunen bij het indienen van een klacht. 

Gevolgen van niet verstrekken

Wetgeving verplicht MET ggz tot het aanleveren van persoonsgegevens van haar cliënten en medewerkers. Bijvoorbeeld de belastingwetten verplichten o.a. registratie van BSN, kopie paspoort, KvK- en BTW nummer en de Wgbo verplicht MET ggz tot het houden van een cliëntendossier.

Wanneer een cliënt of medewerker bij wet verplichte persoonsgegevens niet verstrekt aan MET ggz, dan wordt er geen overeenkomst tot stand gebracht. Wanneer een cliënt of medewerker zijn recht effectueert tot verwijdering van gegevens die bij wet een verplichte registratie kennen, leidt dat tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst(en) tussen cliënt of medewerker en MET ggz.

Geautomatiseerde besluitvorming

MET ggz maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering van betrokkene.

Andere bronnen

Wanneer persoonsgegevens niet direct van betrokkene zijn verkregen maar via een derde of openbare bron, dan wordt betrokkene conform het gestelde in artikel 14 AVG hiervan op de hoogte gebracht.

Deze informatieverstrekking blijft achterwege wanneer:

  • Betrokkene reeds beschikt over de informatie;
  • Het verstrekken van de informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen;
  • Het verkrijgen of verstrekken van de informatie uitdrukkelijk bij wet is bepaald;
  • De persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim of statutaire geheimhoudingsplicht.