Privacy bij MET ggz

MET ggz vindt een zorgvuldige, verantwoorde en veilige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens binnen onze organisatie verwerken.

MET ggz houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Hiermee borgen wij de kwaliteit die wij willen leveren.

Contactgegevens organisatie

Naam organisatie: MET ggz
Bezoekadres: Centraal Bureau, Buitenop 8 6041 LA Roermond
Postadres: Postbus 21, 6040 AA Roermond
KVK-nummer: 41063814
Algemeen telefoonnummer: + 31 (0)88 – 114 94 94
Algemeen e-mailadres: info@metggz.nl
Website: www.metggz.nl
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG): Naam: M.M.A. (Matias Kruyen)
E-mailadres: privacy@metggz.nl - telefoonnummer: + 31 (0)88 – 114 94 94

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerken?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets vertellen over een persoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens zoals naam, adres, woonplaats, BSN en medische gegevens. Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen wij alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, registreren, bekijken of verwijderen van persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelt MET ggz en waarom?

MET ggz levert gezondheidszorg en helpt mensen met psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Als u bij ons in behandeling bent of van ons begeleiding krijgt, hebben wij verschillende persoonlijke gegevens van u nodig zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Maar wij hebben natuurlijk ook gegevens over uw gezondheid nodig zodat wij de juiste behandeling kunnen aanbieden en ons werk goed kunnen doen. Van medewerkers en sollicitanten verwerken wij weer andere gegevens. Elke situatie is anders en daarom kijken wij per geval welke gegevens nodig zijn. Over het algemeen kan Met GGZ de volgende gegevens verwerken:

- Naam, adres, woonplaats, geboortedatum

- Contactgegevens

- Burgerservicenummer (BSN)

- Medische gegevens / gezondheidsgegevens

- Financiële gegevens / verzekeringsgegevens

 

Waarom en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken voor een duidelijk doel en met een juridische grondslag. Met GGZ verwerkt persoonsgegevens om cliënten en medewerkers op een goede wijze van dienst te kunnen zijn en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Volgens de wet zijn wij bijvoorbeeld verplicht om een aantal gegevens bij te houden en om een medisch dossier aan te leggen voor de mensen die bij ons in behandeling zijn. In andere gevallen verwerken wij de persoonsgegevens op basis van een overeenkomst zoals een behandel- en begeleidingsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Het kan ook voorkomen dat wij uw toestemming nodig hebben voordat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. In dat geval vragen wij u altijd een toestemmingsverklaring te ondertekenen. U mag uw toestemming ook op ieder moment weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming kan invloed hebben op de zorg of dienst die wij aan u leveren. Wij zullen u dan informeren over de mogelijke gevolgen.

Hoe komt MET ggz aan de persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens geeft u zelf aan ons. Maar wij ontvangen soms ook gegevens van anderen, zoals een (huis)arts of maatschappelijke instelling. Als wij van anderen informatie over u krijgen, zullen wij u hierover informeren.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden goed beschermd en beveiligd. MET ggz zorgt er daarom ook voor dat niet iedereen bij uw gegevens kan. Alleen behandelaren, begeleiders of degenen die direct betrokken zijn bij de (afhandeling van) uw behandeling of begeleiding hebben toegang tot uw gegevens.

Soms komt het voor dat de gegevens worden gedeeld met andere partijen. Dit doen wij alleen als u daar toestemming voor geeft, als wij wettelijk verplicht zijn tot het delen van de gegevens of als de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven. Voorbeelden van andere partijen zijn:

- Nederlandse Zorgautoriteit*

- Huisartsen of apotheek

- Zorgverzekeraars

- Medisch specialisten of andere hulpverlenende instanties die bij de behandeling zijn betrokken (geweest).

- Maatschappelijke organisaties

- Multi disciplinair Overleg (MDO): 

  • Externe toezichthouder
  • Gemeenten

Met partijen die uw gegevens ontvangen maken wij duidelijke afspraken over de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij delen uw gegevens nooit buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

* Gegevensdeling Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Landelijk wordt er gekeken of we beter zicht kunnen krijgen op hoeveel zorg patiënten met gelijksoortige problematiek nodig hebben. Dit wordt gedaan met behulp van de Zorgvraagtypering. Met de Zorgvraagtypering kan een verband worden gelegd tussen de zorgvraag en de inzet van zorg. De NZa verzamelt deze gegevens om zo de zorgvraagtypering te verbeteren. Vanaf 1 januari 2023 zijn zorgverleners wettelijk verplicht om deze gegevens te registreren en ieder half jaar aan te leveren bij de NZa. MET ggz levert dus ieder half jaar de gegevens over de zorgvraagtypering aan de Nza. Dit gebeurt op een veilige manier. De informatie die de behandelaren van MET ggz aanleveren zijn gepseudonimiseerd en niet te herleiden tot individuele patiënten.

Heeft u bezwaar tegen het aanleveren van uw gegevens aan de NZa? Dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. U vult dan samen met de behandelaar een privacyverklaring in. Uw behandelaar levert dan een aantal informatie-elementen over u niet aan bij de Nza. Meer informatie over de gegevensdeling met Nza kunt u vinden via deze website.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

MET ggz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is kan verschillen. Soms is MET ggz volgens een wet verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

Hoe zit het met de beveiliging van de persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens. Wij nemen daarom strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Ook als we gegevens delen met andere organisaties maken wij afspraken over het goed beveiligen van de persoonsgegevens.

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te verstrekken?

Dat verschilt per situatie. In bepaalde gevallen is dit verplicht vanuit de wet. In andere gevallen hebben wij uw gegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Het verstrekken van uw gegevens is dan noodzakelijk om de dienst te kunnen aanbieden. Als u uw gegevens niet wil verstrekken, kunnen wij u niet of minder goed helpen.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u een aantal privacyrechten:

· Recht op inzage: U mag om inzage vragen van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

· Recht op correctie: U kunt ons vragen uw gegevens te verbeteren als de gegevens niet juist of niet compleet zijn.

· Recht tot verwijdering: U kunt vragen om gedeeltelijke of gehele vernietiging van uw dossier. Dit verzoek kan door ons geweigerd worden als we daardoor ons werk niet goed of veilig kunnen doen. Of als dat in strijd is met de wet.

· Recht tot beperking; in sommige gevallen kunt u ons vragen tijdelijk te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

· Recht tot bezwaar; U kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

· Recht van overdracht; u mag ons verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan u of een ander.

· U kunt uw eerder gegeven toestemming voor verwerking van uw gegevens intrekken.

Aan deze rechten zijn in veel gevallen voorwaarden verbonden. Als u een verzoek indient, zullen wij u hier verder over informeren.

U kunt een verzoek indienen bij uw behandelaar of begeleider van MET ggz.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Meer informatie over de cookies op onze website kunt u vinden in onze cookieverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

MET ggz maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Vragen, klachten of contact? Heeft u vragen over privacy? Dan kunt u contact opnemen met privacy@metggz.nl.

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden over hoe MET ggz met uw privacy omgaat? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen om uw zorgen of klacht te bespreken. Bent u hier niet of onvoldoende mee geholpen? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)