با همدیگر برای بهبودی شما

MET اعتقاد دارد که انسانها با قدرت خود می توانند باعث بهبودی خودشان شوند.

آنها میتوانند در روند بهبودی خویش نقش بسیار مهمی داشته باشند. این امر در مورد افرادی که آسیب پذیری روانی دارند نیز صدق می کند. به خصوص اگر آنها بتوانند به افراد و امکاناتی که در محیط زندگی آنها را پشتیبانی می کنند اعتماد کنند. در بعضی از مواقع امکانات و شرایط محدودی برای اینکه افراد مستقل مشکلات خود را حل بکنند وجود دارد. چنین مواقعی مت METوggz برای شما هست. مشاورین و روانشناسان حرفه ای ما به مراجعین با توجه به نیازها و شرایط آنها کمک میکنند و از این طریق ما سعی داریم که در دسترس باشیم وروند درمان افراد کوتاه باشد.

شما اولین گام در جهت درمان مشکلات روحی و روانی خود برداشته اید. MET ggz در این روند به شما کمک میکند.