شورای مراجعین

شورای مراجعین MET ggz کاملا بی طرف است. از منافع مراجعین سابق MET ggz به بهترین نحو ممکن دفاع میکند. به نظر ما مهم است که مراجعین سابق ما همرا ما فکر بکنند و درباره درمانی که توسط MET ggz ارایه میشود صحبت بکنند. اعضای شورای مراجعین براساس تجربیات و برنامه هایی که دارند نظر میدهند و همچنین توصیه هایی جهت بهبودی موضوعاتی که برای بیمارانی مثل خودشان مورد اهمیت هست را میکنند. بدین طریق میتوانیم درمانی که ارایه میدهیم را به بهترین نحو ممکن نسبت به نیازها و درخواست های مراجعین تطبیق بدهیم.

شورای مراجعین چه فعالیتهایی انجام میدهند
شورای مراجعین از طرف مراجعین در جلسات MET ggz حضور دارد. حق تصمیم گیری و مسولیت های شورا در قانون تعیین شده است. شورای مراجعین وظایف مختلف برعهده دارد و فعالیتهای مختلفی انجام میدهد:

توصیه کردن
نظرش را برای تعیین سیاست MET ggz با یک دیدگاه منتقدانه اعلام میکند.
ازمنافع مشترک مراجعین دفاع میکند.
با شورای مدیریت مشاوره میکند و در مورد مسیلی که برای موکلین مهم هستند توصیه می کند.
همچنین کیفیت درمانهایی که انجام میشود را کنترل می کند.
پیشرفتهای منطقه ای و کشوری را در زمینه درمان مشکلات روحی همرا با مشارکت مراجعین را بررسی میکند.
با مراجعین MET ggz جهت بررسی تجربیات آنها در تماس است.

 از منافع مشترک تمامی مراجعین دفاع میکند. شورا مصلحت و شکایت فردی را رسیدگی نمی کند. اگر شخصا شکایتی دارید میتوانید به مسول شکایتهای MET ggz مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر
آیا میخواهید اطلاعات بیشتری در مورد شورای بیماران MET ggz داشته باشید یا علاقه مند به عضو شدن
 دارید بنابراین از طریق clientenraad@metggz.nl با ما در تماس باشید.