Wanneer u niet tevreden bent.

We steven ernaar dat het contact met u prettig verloopt en dat u tevreden bent. Toch kan het voorkomen dat u* niet tevreden bent over onze zorgverlening, onze communicatie, onze wijze van omgaan of de manier waarop onze zaken zijn georganiseerd. Bent u niet tevreden, heeft u bedenkingen of vragen of twijfels, vertel het ons. Wij willen graag samen met u naar een oplossing zoeken. Daarnaast helpt het om onze kwaliteit van zorg te verbeteren.

*Cliënt/ ex-cliënt, een gemachtigde, wettelijke vertegenwoordiger of nabestaande van een cliënt

Bespreken van uw klacht

Voorkom dat u te lang blijft rondlopen en vertel het aan degene op wie de ontevredenheid betrekking heeft of diens leidinggevende. Hij of zij stelt het zeer op prijs wanneer u contact opneemt. Door met elkaar in gesprek te gaan werkt vaak al verhelderend, waardoor uw bedenkingen of onvrede mogelijk snel worden weggenomen. Daarnaast leert degene ervan en kan verbeteringen aanbrengen waar dit mogelijk is. Wilt u meer weten over hoe u het gesprek aan gaat? 

Contact met de klachtenfunctionaris

Het kan zijn dat u er samen met de zorgverlener (of diens leidinggevende) niet uitkomt of u wilt de klacht niet bespreken met de degene op wie de ontevredenheid betrekking heeft. In beide gevallen is er de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Hij of zij vangt klachten op, geeft voorlichting, advies  en – indien nodig- bemiddelt tussen u en MET ggz. De klachtenfunctionaris brengt geen kosten in rekening.

Bereikbaarheid van de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris mevr. van Hoef is bereikbaar via het mailadres: klachtenfunctionaris@metggz.nl of telefonisch via het nummer: 06-50499733.

De klachtenfunctionaris is te bereiken op dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht zij telefonisch niet bereikbaar zijn, dan kunt u een boodschap inspreken en dan belt mevr. van Hoef u uiterlijk binnen één week terug.

Bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens vakantie) is een vervangend klachtenfunctionaris beschikbaar.  

Twijfelt u of het een klacht is?

Het kan zijn dat u twijfelt of het wel een klacht betreft, ook dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hij/zij geeft meer informatie en bespreekt of het een klacht betreft of niet. Is dit niet het geval, dan bespreekt u samen waar u mogelijk terecht kunt waarmee u zit. 

Meer weten over de klachtenfunctionaris 

Contact met de externe klachtencommissie

Mocht u, ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris er niet uitkomen met MET ggz, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Dit kan uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via de mail: 

Klachtencommissie MET GGZ
Antwoordnummer 570
4200 WB  GORINCHEM
E klachten@cbkz.nl

Tevens bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris) een klacht bij de klachtencommissie in te dienen. 

Een klacht opnieuw indienen

Een klacht die eerder behandeld of afgewezen is door de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie en/of geschillencommissie kunt u niet opnieuw indienen.

Klacht extern indienen

Indien u niet tevreden bent met het oordeel van de klachtencommissie kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij MET ggz is aangesloten. De klacht kan online worden ingediend via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/, of per post worden ingediend via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.  Hieraan zijn kosten verbonden. De termijn om een klacht bij de Geschillencommissie in te dienen is 12 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop u de klacht bij MET ggz indiende. 

Als uw klacht betrekking heeft op een BIG-geregistreerde hulpverlener, kunt u als klager een tuchtklacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

U kunt als klager in geval van een verondersteld misdrijf of veronderstelde overtreding aangifte doen bij de politie. Dit laat onverlet dat MET ggz conform haar eigen beleid zelf ook aangifte kan doen als haar dit passend lijkt.