Forensische zorg

Mensen met een forensische achtergrond moeten hun leven weer opnieuw opbouwen. Het is belangrijk dat zij weer een rol gaan spelen in de maatschappij.

Hoe werkt het?

MET de wijk ondersteunt mensen bij het bereiken van de doelen die ze samen met hun verwijzer en onze begeleider hebben opgesteld. We werken altijd met een traject op maat, dat we samenstellen op basis van die doelen en in overleg met de cliënt en onze ketenpartners (hierbij rekening houdend met eventuele voorwaarden die gesteld worden).

Wonen met begeleiding

Voor cliënten die nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen, bieden we Wonen met begeleiding. Dit bieden we voor de forensische doelgroep aan in de gemeente Venray. Cliënten wonen dan tijdelijk in een woning van MET de wijk. Daar werken we samen met hen en anderen aan een zelfstandig bestaan. Plaatsing in een forensisch woonvorm is tijdelijk. De cliënt leert tijdens zijn verblijf zo zelfstandig mogelijk, veilig en naar tevredenheid te wonen, te werken en te leren: kortom te herstellen. Hierdoor wordt delict gedrag en een mogelijk delict zoveel mogelijk voorkomen. Binnen dit traject werken de cliënt, begeleider, verwijzer en ketenpartners nauw samen.

Thuis met begeleiding

Cliënten die zelfstandig wonen en een begeleidingsvraag hebben, kunnen gebruikmaken van ambulante begeleiding bij hen thuis of vanuit een locatie in de wijk. De begeleiding kan zich bijvoorbeeld richten op het vergroten van het sociaal netwerk, het vinden van werk of een passende opleiding, of het maatschappelijk participeren op een laagdrempelige manier.

Ondersteuning door ervaringsdeskundigen

Naast de gespecialiseerde forensisch begeleider, wordt er ook gewerkt met ervaringswerkers. Dit zijn collega’s met zowel een eigen ervaring, als met een studiekennis die de cliënt steun bieden bij het opbouwen van een eigen leven. Ervaringswerkers en lotgenoten verzorgen onder andere cursussen, zoals herstelgroepen en ‘Herstellen doe je zelf’.

Voor wie?

Voor forensische begeleiding komen mensen in aanmerking die:

 • Een justitiële titel hebben;
 • Psychiatrische problematiek hebben, mogelijk in combinatie met verslavingsproblematiek;
 • Passen in een woonvorm met een laag begeleidingsniveau;
 • Fysiek zelfstandig mobiel zijn;
 • De Nederlandse taal voldoende beheersen.

Voor Wonen met begeleiding zijn onderstaande punten exclusiecriteria:

 • Een floride psychiatrische problematiek hebben, zoals een psychose;
 • Actuele overlast gevende verslavende problematiek hebben;
 • Alleen woonruimte zoeken en verder geen ondersteuningsvraag hebben;
 • Zelf niet achter het aangeboden traject staan en alleen extern gemotiveerd zijn;
 • Permanent toezicht en/of 24-uursbegeleiding nodig hebben;
 • Een separeer- behoefte hebben;
 • Een ernstige verstandelijke beperking hebben.

Voor begeleiding thuis gelden geen directe exclusiecriteria, per casus wordt bekeken of forensische zorg van MET de wijk passend is.

Aanmelden

Het aanmelden van cliënten gebeurt via het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO). Na aanmelding neemt een forensisch begeleider contact op met de cliënt en de verwijzer om het vervolgtraject af te spreken. Zo plannen we bij een aanmelding voor Wonen met begeleiding zorg eerst een intake om te beoordelen of wij de juiste plek voor de cliënt zijn en of de zorg die wij bieden aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Tijdens het begeleidingstraject onderhoudt de begeleiding van MET de wijk contact met verwijzer en ketenpartners. Er vinden geregeld gezamenlijke gesprekken plaats om de voortgang te bespreken en zo nodig het traject aan te passen.

Direct aanmelden?

Neem dan contact op met zorgbemiddeling:

Rianne Aarts, 06-21123829, zorgbemiddeling@metggz.nl

Meer informatie 

Midden-Limburg: Gina Paus, gpaus@metggz.nl of 06 - 211 23 814

Noord-Limburg: Sjors Geurts, sgeurts@metggz.nl of 06 - 257 14 098

 

Alle informatie is ook te lezen in de folder MET ggz Forensische Begeleiding