ZorgPrestatieModel invoering per 1 januari 2022    

Vanaf 2022 verandert de regelgeving met betrekking tot de ggz-financiering in de Zorgverzekeringswet. GGZ-behandelingen worden vanaf dan bekostigd via het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is landelijk beleid en door de overheid bepaald.

Declaraties op basis van consulten

Bij het Zorgprestatiemodel wordt er gedeclareerd op basis van consulten en niet meer op basis van (DBC-)trajecten. Dit betekent dat op de factuur van de zorgverzekeraar precies te zien is welke consulten er zijn geweest. De facturen worden maandelijks gefactureerd aan de zorgverzekeraar en niet zoals eerder aan het eind van het traject.

De consulten die MET ggz factureert, gaan uit van de geplande consulttijd. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan verschijnt op de rekening toch de geplande tijd. Wijkt de tijd erg af dan staat op de factuur de daadwerkelijke tijd.

Gevolgen voor het eigen risico

De invoering van het Zorgprestatiemodel kan gevolgen hebben voor het eigen risico. Vanaf 2022 betaalt iemand het eigen risico niet meer per traject maar over de consulten die iemand in het betreffende jaar heeft gehad. Hiermee sluit de GGZ-zorg aan bij de financiering van andere zorgkosten zoals ziekenhuiszorg en medicijnen.

Wanneer iemand in 2021 het volledige eigen risico al betaald heeft vanwege andere zorgkosten dan heeft de overgang naar het zorgprestatiemodel geen gevolgen voor het eigen risico van 2021. Blijft iemand in zorg in 2022 dan betaalt iemand het eigen risico van 2022.

Heeft u vragen over uw eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden ivm eigen risico. 

Voorbeelden

  • Voorbeeld 1: Uw behandeling is in 2021 gestart. Uw behandeling stopt voor 1-1-2022, u betaalt dan het eigen risico over 2021.
  • Voorbeeld 2: Uw behandeling is in 2021 gestart. Op 31-12-2021 wordt het DBC/traject omgezet naar ZPM en u heeft nog (enkele) contacten in 2022. Dan betaalt u het eigen risico over zowel 2021 als 2022.
  • Voorbeeld 3: Uw behandeling is in 2020 of eerder gestart en uw (DBC)traject loopt in het laatste kwartaal van 2021 af. Er wordt een vervolg-(DBC)traject geopend. U heeft nog enkele contacten in 2021 en de behandeling stopt eind 2021. Dan betaalt u het eigen risico over zowel 2020 als 2021.
  • Voorbeeld 4: Uw behandeling is in 2020 of eerder gestart en uw (DBC)traject loopt in het laatste kwartaal van 2021 af. Er wordt een vervolg-(DBC)traject geopend. Op 31-12-2021 wordt dit traject omgezet naar ZPM. U heeft in 2021 en 2022 nog (enkele) contacten. Dan betaalt u het eigen risico over zowel 2020, 2021 als 2022.

____________________________________________________________________

Impact of Healthcare Services Model as of 1 January 2022

From 2022, the regulations on mental health care funding under the Health Insurance Act (Zorgverzekeringswet) will change. Mental health treatment will from then on be funded through the Healthcare Services Model (Zorgprestatiemodel, ZPM), as part of a national policy determined by the government.

Declarations based on consultations

Under the Healthcare Services Model, declarations will be made on the basis of consultations, no longer on the basis of what was known as a diagnosis treatment combination (Diagnosebehandelingcombinatie, DBC). This means that your health insurer’s invoice will show exactly which consultations you have received. The invoices will be sent to the health insurer monthly, not at the end of treatment as before.

The consultations invoiced by MET ggz will be based on the planned consultation time. If a consultation takes a little longer or doesn’t take as long, the planned time will still appear on the invoice. If the duration of the consultation is very different, then the actual time will be shown on the invoice.

Impact on your excess

The Healthcare Services Model may have an impact on your excess. From 2022 onwards, the excess will be due for each consultation in the year in question, not the treatment combination as a whole. Mental health care therefore falls under other reimbursable care costs, such as hospital care and medication.

If you have already paid the full excess in 2021 for other healthcare costs, the transition to the Healthcare Services Model will not affect your 2021 excess. If you receive care in 2022, the excess for 2022 will be due.

Do you have any questions about your excess? Please contact your health insurer.

Below are some examples of how the excess will work. 

Examples

  • Example 1: You started treatment in 2021. Your treatment will end by 1/1/2022, so you only pay the excess for 2021.
  • Example 2: You started treatment in 2021. On 31/12/2021, the diagnosis treatment combination is converted into the Healthcare Services Model, and you still receive treatment in 2022. You then pay the excess for both 2021 and 2022.
  • Example 3: You started treatment in 2020 or earlier, and your diagnosis treatment combination runs into the last few months of 2021. A follow-up diagnosis treatment combination was started. You still receive treatment in 2021, which finishes by the end of that year. You then pay the excess for both 2020 and 2021.
  • Example 4: You started treatment in 2020 or earlier and your diagnosis treatment combination runs into the last few months of 2021. A follow-up diagnosis treatment combination was started. On 31/12/2021, this is converted into the Healthcare Services Model, and you still receive treatment in 2021 and 2022. You then pay the excess for 2020, 2021, and 2022.