14 nov 2018

Wijziging bestuursconstructie

De Raad van Toezicht van MET ggz heeft besloten om de huidige (collegiale) tweehoofdige Raad van Bestuur te veranderen in een éénhoofdige Raad van Bestuur. Deze wijziging zal in de eerste helft van 2019 worden ingevoerd. Voor de éénhoofdige bestuursfunctie zal een nieuwe bestuurder worden gezocht.

Het besluit om over te gaan naar een éénhoofdige Raad van Bestuur is genomen na een evaluatie door de Raad van Toezicht, zoals afgesproken bij de oprichting van MET ggz in 2014. De Raad van Toezicht constateert dat de context waarin MET ggz opereert sinds de fusie sterk is gewijzigd. Bij de aanvankelijke keuze voor een tweehoofdige Raad van Bestuur lag een sterk accent op de integratie na de fusie. De Raad van Toezicht is van oordeel dat het bestuur aan slagvaardigheid wint bij een eenhoofdige constructie, opererend vanuit een hechte samenwerking met management en Raad van Toezicht.

Op verzoek van de Raad van Toezicht is in goed overleg met de huidige bestuurders Mevr. Jacqueline Bomhof en Dhr. Sjef Vermeulen afgesproken dat de overgang naar de nieuwe bestuursvorm op getrapte wijze plaats zal vinden. De bestuurders zullen dat gezamenlijk in gang zetten. Dhr. Vermeulen zal vervolgens in de eerste helft van 2019 zijn werkzaamheden als bestuurder van MET ggz overdragen. Mevr. Bomhof zal daarna samen met de nieuw aan te stellen bestuurder de transitie naar een éénhoofdig bestuur verder vormgeven. Zij zal haar werkzaamheden als bestuurder eind 2019 afronden.

De Raad van Toezicht spreekt zijn grote dank uit aan de huidige bestuurders voor de kundige wijze waarop zij MET ggz de afgelopen jaren veilig door diverse fusies en stelselwijzigingen hebben geloodst. Er zal uiteraard op gepaste wijze afscheid van hen worden genomen.