Actueel
21 sep 2017

Jeugdzorgorganisaties werken nauwer samen voor betere aanpak kindermishandeling

MET ggz, Bureau Jeugdzorg Limburg en de Raad voor de Kinderbescherming hebben op 21 september 2017 een overeenkomst ondertekend, met hernieuwde afspraken die het makkelijker maken persoonsgegevens bij vermoedens van kindermishandeling onderling uit te wisselen. Aanleiding hiervoor is veranderde wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende beroepsregistratie, die als doel heeft de kwaliteit van de jeugdzorg te borgen.

Uitwisseling gegevens

In de overeenkomst zijn onder meer afspraken en randvoorwaarden vastgelegd voor het uitwisselen van informatie over cliënten. Daardoor is er meer duidelijkheid wanneer gegevens mogen of moeten worden uitgewisseld, om welke gegevens het gaat en hoe dit proces verloopt. De betrokken partijen verwachten dat zorgverleners hierdoor ondersteund worden en eerder bereid zijn om, indien noodzakelijk, een melding te doen en informatie uit te wisselen. Dit komt niet alleen de aanpak van kindermishandeling ten goede, maar zorgt ook voor een open werkwijze en verbetering van de onderlinge samenwerking.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De overeenkomst maakt het voor medewerkers van de betrokken organisaties ook makkelijker om de ‘Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ uit te voeren. Deze wet verplicht professionals in verschillende sectoren, waaronder de (geestelijke) gezondheidszorg, om te handelen volgens een vast protocol.