31 jan 2022

De nieuwe ggz Roermond gaat een nieuwe fase in. Proeftuin succesvol verlopen

 

“Ik heb me voor het eerst echt begrepen gevoeld”, aldus een cliënt die na verschillende hulpverleners nu gesprekken heeft met een ervaringswerker.

 

De proeftuin De Nieuwe GGZ in Roermond Donderberg, gestart in 2017, is eind 2021 afgerond. De proeftuin heeft de zorg voor kwetsbare mensen verbeterd, nieuwe manieren van werken aan gezondheid toegevoegd door onder andere de inzet van ervaringswerkers en zorgt voor een goede samenwerking tussen hulpverleners. Deze conclusies worden getrokken op basis van de eindvaluatie van de proeftuin,  ondersteund door wetenschappelijk onderzoek van Beckers e.a. (2020), de inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd en ervaringen van wijkbewoners en professionals uit de Donderberg.

Wat houdt de proeftuin De Nieuwe GGZ in?

Het zorgsysteem dat gebouwd is rondom de geestelijke gezondheid van mensen loopt vast. De kosten stijgen, er zijn lange wachtlijsten en er zijn belemmeringen voor hulpverleners om goed met elkaar samen te werken. De Nieuwe GGZ heeft de ambitie om de zorg voor mensen met psychische aandoeningen fundamenteel te wijzigen. In Nederland zijn diverse regio’s gestart met het gedachtegoed van "De Nieuwe GGZ”, waarbij MET ggz deelneemt aan de proeftuinen in diverse regio’s in Limburg en zo ook in de wijk Donderberg in Roermond. 

Het doel is om vanuit de wijk, op een laagdrempelige manier zorg en ondersteuning te bieden om buurtbewoners aan hun psychische gezondheid te laten werken, waarbij zijzelf de regie houden.

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de hulpbronnen in de wijk maar ook door te werken vanuit de eigen herstelkracht en die van naasten. De samenwerking vindt plaats in de wijk zelf, in de huisartsenpraktijken en door ervaringswerkers met hersteltrajecten- en groepen. Dit gebeurt op basis van de herstelgedachte en positieve gezondheid.

Resultaten proeftuin “De Donderberg”

De proeftuin De Nieuwe GGZ in Donderberg heeft een pragmatische samenwerking neergezet vanuit het gedachtegoed van De Nieuwe GGZ. Het is gelukt om organisaties in een wijk te laten samenwerken met een focus op de bewoner en diens eigen regie. Mede door de versterking van de eerste lijn en beter passende zorg zoals vanuit de sociale basis of WMO is er minder (hoog) specialistische zorg ingezet.

De goede samenwerking verbetert zowel de (nulde/)eerste als tweedelijnshulpverlening. Zo zijn maatschappelijk werk, de GGZ en ervaringsdeskundigheid maandelijks in de huisartsenpraktijk aanwezig voor overleg en komen andere partijen iedere twee weken samen in de wijkaccommodatie Donderie. De toegangspoorten zijn onveranderd waardoor een bewoner met zijn vraag overal terecht kan. Doordat organisaties van elkaar weten wat ze te bieden hebben, zonder obstakels elkaar consulteren en zonder wachtlijst een eerste gesprek voeren worden bewoners snel en op de juiste plek geholpen. Daarnaast profiteert de bewoner ook van de mogelijkheden tot informele zorg en de mogelijkheid om aan de slag te gaan met een ervaringsdeskundige waaraan voor de bewoner geen extra kosten verbonden zijn. Iets waar de bewoners van de Donderberg nadrukkelijk positief over zijn. Iedere bewoner heeft zo meer mogelijkheden gekregen om aan zijn gezondheid te werken.

Betrokken partijen

In de proeftuin De Nieuwe GGZ Donderberg MET ggz is de afgelopen jaren als projectleider betrokken geweest. In het project participeerden meerdere organisaties waaronder Algemeen Maatschappelijk Werk/Centrum Jeugd en gezin Midden-Limburg, Meditta (de huisartsenpraktijken van de Donderberg), Wel.kom, de cliënt-/WMO-raad, Gemeente Roermond en verzekeraar CZ. Daarnaast was ook organisatie Koraal betrokken in de wijk en op het gebied van preventie waren dat Kempenhaeghe en de GGD Limburg-Noord.

Vervolg

Gezien de positieve evaluatie van en ervaringen in de proeftuin hebben de aangesloten partijen besloten om de intensieve samenwerking in de Donderberg voort te zetten in 2022. Daarnaast wordt er onderzocht of de werkwijze ook in andere wijken kan worden toegepast. Hierbij worden uiteraard ook de geleerd lessen van de proeftuin gebruikt.

 

Het project is namens alle zorgverzekeraars (mede) mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ.