Kosten

Aan de behandeling bij MET ggz of begeleiding via MET de wijk zijn kosten verbonden. Een groot deel daarvan wordt vergoed door uw zorgverzekeraar of betaald door uw gemeente.

Kosten bij begeleiding

In de Wmo-beschikking is vastgelegd voor welke ondersteuning u in aanmerking komt en welke kosten de gemeente hiervoor betaalt. Het kan zijn dat uw gemeente een eigen bijdrage berekent. Informeer hiernaar bij uw gemeente, zodat u niet voor vervelende verrassingen achteraf komt te staan.

Ondersteuning op het gebied van werk en scholing wordt in veel gevallen betaald door uw werkgever, uw gemeente of het UWV. Ook hier kan uw gemeente een eigen bijdrage in rekening brengen. Informeer in dat geval bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Kosten bij behandeling

De kosten van behandeling vallen onder de Zorgverzekeringswet. Wij hebben contracten met alle Nederlandse verzekeraars. Behandelingen worden uitsluitend vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een verwijzing door een erkende verwijzer, over het algemeen de huisarts, en een vastgestelde diagnose volgens de DSM-5 (het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen). Hierbij geldt wel het eigen risico van de zorgverzekering. Op de verzekeringspolis staat informatie over de hoogte van het eigen risico.

Sommige klachten zijn wel psychisch van aard, maar worden niet vergoed vanuit de basis- of specialistische ggz. Enkele zorgverzekeraars bieden aanvullende vergoedingen voor psychologische zorg. Het gaat dan om overige psychologische zorg die niet binnen de ggz valt, maar wel een aanvulling kan zijn op ggz. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen (burn-out), hulp bij werk- en relatieproblemen en oncologische nazorg. Het is verstandig om voor deze aanvullende vergoedingen contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden te raadplegen.

Verhinderd? Meld u tijdig af en voorkom extra kosten

Bent u verhinderd voor uw behandelafspraak, dan verzoeken wij u om deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij het niet tijdig afmelden is de agenda van de behandelaar leeg en gaat deze tijd verloren. Daarom zijn wij genoodzaakt een wegblijftarief van € 65 in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Samen werken we aan uw herstel. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.