Kosten

Aan de behandeling bij MET ggz of begeleiding via MET de wijk zijn kosten verbonden. Een groot deel daarvan wordt vergoed door uw zorgverzekeraar of betaald door uw gemeente.

Kosten bij begeleiding

In de Wmo-beschikking is vastgelegd voor welke ondersteuning u in aanmerking komt en welke kosten de gemeente hiervoor betaalt. Het kan zijn dat uw gemeente een eigen bijdrage berekent. Informeer hiernaar bij uw gemeente, zodat u niet voor vervelende verrassingen achteraf komt te staan.

Ondersteuning op het gebied van werk en scholing wordt in veel gevallen betaald door uw werkgever, uw gemeente of het UWV. Ook hier kan uw gemeente een eigen bijdrage in rekening brengen. Informeer in dat geval bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Kosten bij behandeling

De kosten van behandeling vallen onder de Zorgverzekeringswet. Check vooraf of uw zorgverzekeraar contractafspraken met ons heeft. Behandelingen worden uitsluitend vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een verwijzing door een erkende verwijzer, over het algemeen de huisarts, en een vastgestelde diagnose volgens de DSM-5 (het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen). Hierbij geldt wel het eigen risico van de zorgverzekering waarbij de kosten worden berekend vanaf het 1e gesprek (intake), los van het feit of een en ander tot daadwerkelijke behandeling zal leiden. Op de verzekeringspolis staat informatie over de hoogte van het eigen risico.

Sommige klachten zijn wel psychisch van aard, maar worden niet vergoed vanuit de basis- of specialistische ggz. Enkele zorgverzekeraars bieden aanvullende vergoedingen voor psychologische zorg. Het gaat dan om overige psychologische zorg die niet binnen de ggz valt, maar wel een aanvulling kan zijn op ggz. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen (burn-out), hulp bij werk- en relatieproblemen en oncologische nazorg. Het is verstandig om voor deze aanvullende vergoedingen contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden te raadplegen.

Financiering voor behandeling per 2022

Vanaf 2022 verandert de regelgeving van de ggz-financiering in de Zorgverzekeringswet. Ggz-behandelingen worden vanaf dan bekostigd via het zogeheten Zorgprestatiemodel. Dat is door de overheid bepaald.​​​​​

U leest meer over de financiering via het Zorgprestatiemodel in de flyer Invoering Zorgprestatiemodel.

Buitenlandse cliënten

Wij raden u aan om met uw zorgverzekering contact op te nemen om vast te stellen of uw behandeling wordt vergoed. MET ggz is niet verantwoordelijk voor de bepaling of uw behandeling door een verzekering wordt vergoed. 

Verhinderd? Meld u tijdig af en voorkom extra kosten

Kunt u niet naar een behandelafspraak komen? Meld u dan minimaal 24 uur van tevoren af. Als het u niet lukt om minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, brengen wij een bedrag van € 65,00 in rekening.

Dit is slechts een gedeelte van de kosten die MET ggz maakt doordat de afspraak niet door kan gaan. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U zult deze kosten dus zelf moeten betalen.