MET GGZ

Investeren in verbetering, vernieuwing en innovatie

In 2022 hebben we verdere stappen gezet op het gebied van digitalisering en innovatie. Dit biedt ons de kans om onze zorg nog efficiënter en effectiever vorm te geven. 

Virtual Reality Exposure Therapie

In september 2022 zijn we gestart met de pilot Virtual Reality Exposure Therapie bij angst- en fobie-behandelingen. Zeven behandelaren zijn getraind die gedurende een jaar aan de slag gaan met het inzetten van VR. 

Virtual Reality is effectief gebleken in de behandeling van (sociale) angst, paniekklachten en achterdocht. Aan het einde van deze pilotperiode nemen we op basis van de opgedane ervaring, kennis en cijfers, een besluit over duurzame implementatie van VR binnen MET ggz.

VR.jpg
VR

Superbrains

Binnen ons zorgprogramma ADHD in Maastricht heeft de implementatie van Superbrains plaatsgevonden. Superbrains is een E-health platform speciaal voor mensen met ADHD, waarmee wachttijden verkort worden en behandelingen efficiënter verlopen. De app biedt veel verschillende mogelijkheden om je brein de baas te worden. Programma’s gericht op o.a. psycho-educatie kunnen al in de wachttijd doorlopen worden. Dit alles wordt aangeboden in de vorm van een game waarbij je beloningen kan verdienen, hetgeen de motivatie om de app te gebruiken ten goede komt. 

Superbrains.jpg

MET trots

Jaarlijks verzorgen een aantal van onze zorgprofessionals referaten en leveren zij een bijdrage aan wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale toonaangevende vakbladen. Zo verzorgde onze collega Martijn van Teffelen in de zomereditie van Tijdschrift voor Gedragstherapie een artikel waarin de rationale wordt besproken van een imaginatie-cognitief-therapeutische interventie en hoe deze is toe te passen, geïllustreerd met casusvoorbeelden. Cognitieve GedragsTherapie (CGT) is een effectieve behandeling in de vermindering van psychische klachten. Helaas ervaart niet iedereen dezelfde positieve resultaten. Een veelbelovende kandidaat om de werkzaamheid van CGT te verbeteren is het werken met imaginatietechnieken.

Toegankelijkheid van zorg

In 2022 zijn we gestart met het programma ‘In-, door- en uitstroom’, dat zich richt op continue verbetering van onze hulpverleningsprocessen. Binnen dit programma buigen we ons in verschillende projecten over vragen als: Hoe organiseren we voor cliënten de kortste lijn naar herstel? Hoe stemmen we de capaciteit optimaal af op de fluctuerende zorgbehoefte? Hoe kunnen we onze instroom en uitstroom bevorderen? Het programma is opgeknipt in vier pijlers. Hierdoor kunnen we de implementatie beter managen en het effect van maatregelen beter monitoren. Om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen zetten we ook meer in op behandeling in groepen en op een nog betere aansluiting bij de eerstelijnszorg zoals huisarts en praktijkondersteuner ggz.

Behandeling

MET wetenschap

Wetenschap leeft binnen MET ggz. Verschillende collega’s zijn gepromoveerd en we hebben collega's die in het kader van hun opleiding voortdurend met wetenschappelijk onderzoek bezig zijn. Investeren in een professioneel wetenschappelijk beleid loont. Het biedt veel kansen die bijdragen aan betere zorg en het optimaliseren van ons primair proces. In 2022 is MET wetenschap in het leven geroepen, een groep van medewerkers die verantwoordelijk is voor het stroomlijnen van het wetenschappelijk klimaat binnen MET ggz. Om afgewogen keuzes te maken, is het helpend om binnen MET ggz te werken vanuit onderzoekslijnen. Daarmee versterken we bestaand onderzoek en biedt het opleidelingen en stagiairs de kans om aan te haken bij lopend onderzoek. Er zijn twee onderzoekslijnen benoemd: Persoonlijkheidsproblematiek en praktijkgericht onderzoek gericht op ernstige en langdurige klachten.

Minddistrict

Binnen MET ggz maken we gebruik van E-health modules van Minddistrict. We kunnen inmiddels ruim 50 verschillende modules inzetten. Cliënten kunnen hiermee zelf ook aan hun doelen werken, op elke plek en elk moment. In 2022 hebben we een welkomstmodule ontwikkeld binnen Minddistrict speciaal voor jongeren van 13 tot 16 jaar. Via deze module krijgen zij informatie over MET ggz, over wat een behandeling of begeleiding inhoudt, kunnen ze vragen invullen om de intake voor te bereiden en verwijzen we naar modules voor zelfhulp. 

in 2022 zijn de medewerkers van Wonen met begeleiding (MET de wijk) getraind in het gebruik van Minddistrict. Eerder hebben de ambulante medewerkers van MET de wijk en de medewerkers van MET behandeling al de training gevolgd.

Minddistrict

Niceday

In mei 2022 hebben we binnen MET behandeling de aftrap gegeven voor de pilot NiceDay, een E-health applicatie die gebruikt kan worden om psychologische behandeling te ondersteunen. Binnen deze pilot onderzoeken we wat het werken met NiceDay voor cliënten en behandelaren oplevert en hoe we hier in de toekomst mee verder willen gaan. We zijn gestart met een actieve kopgroep van 8 behandelaren. 

In december vorig jaar hebben we de eerste pilotperiode afgerond. De ervaringen zijn positief zowel van hulpverleners als cliënten. De belangrijkste conclusies zijn dat NiceDay vooral ondersteunend is bij Cognitieve GedragsTherapie (CGT). Bovendien maakt contact tussen de cliënt en behandelaar via NiceDay het mogelijk om in de face-to-face sessies sneller to the point te komen. Knelpunten zitten in de tijdsregistratie en de tijdsinvestering om met NiceDay aan de slag te gaan. De tweede pilotperiode start medio 2023 en zal eveneens een half jaar in beslag nemen. Daarna zullen we de resultaten opnieuw evalueren en besluiten nemen over een duurzame inzet van NiceDay in onze behandeling.

Niceday