ANBI

Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Doelstelling

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het bevorderen van de (geestelijke) volksgezondheid door het verlenen van vraaggerichte, flexibele hulp aan cliënten met in het bijzonder – doch niet uitsluitend – psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Het cliënten mogelijk te maken om zo zelfstandig mogelijk en hun eigen manier in de samenleving te functioneren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Beleidsplan

Stichting MET ggz levert gezondheidszorg aan cliënten. Hierbij werkt de stichting MET ggz samen met cliënten en hun naasten/familie en eventuele ketenpartners aan de missie en visie van MET ggz, zijnde de kortste lijn naar herstel. Een en ander passend bij de (statutaire) doelstelling; cliënten zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te laten functioneren/participeren. Het type gezondheidszorg wordt op basis van de specifieke hulpvraag van de cliënten bepaald. Indien nodig beschikt de instelling over een 24/7 bereikbaarheid (acute zorg). 

Stichting MET ggz levert geestelijke gezondheidszorg in verschillende vormen. Deze verschillende vormen worden ieder op een andere manier gefinancieerd. Zo is er sprake van Zvw (zorgverzekeraars), Wlz (zorgkantoor), Wmo/Jeugdwet (gemeenten) en strafrechtelijke maatregel (Justitie). 

De verkregen middelen worden gebruikt ten behoeve van de beste zorg en voor cliënten. Hetgeen in lijn ligt met de (statutaire) doelstelling en de verwachting van de financiers. De beste zorg per cliënt wordt bepaald op basis van de hulpvraag. MET ggz participeert niet in beleggingen of anderszins. 

https://www.metggz.nl/over-ons

https://www.metggz.nl/over-ons/organisatie/downloads/jaarverslagen

Raad van Bestuur

Anja Pijls

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

805356356

Beloningsbeleid

Alle medewerkers welke actief zijn binnen MET ggz worden verloond op basis van de geldende CAO, dit betreft CAO GGZ. Ten aanzien van de verloning van het bestuur, volgt MET ggz de richtlijnen van het NVTZ/NTZD en worden de regels nageleefd met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT). Hierbij is er sprake van een bezoldigingsmaxima, welke jaarlijks getoetst wordt door een onafhankelijke accountant. 

Financiele verantwoording

https://www.metggz.nl/over-ons/organisatie/downloads/jaarverslagen

Jaarrekening

Standaardformulier publicatie plicht ANBI