Zelfstandig Wonen training in Roermond

Om jongeren met een psychische kwetsbaarheid een optimale kans te geven om zelfstandig mee te doen, bieden we sinds 1 januari van dit jaar ook Zelfstandig Wonen training in Roermond. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die niet meer thuis kunnen of willen wonen, bijvoorbeeld op grond van ouder-kind problematiek en/of een psychische achtergrond, leren in de Zelfstandig Wonen training om op zichzelf te gaan wonen.

De Zelfstandig Wonen training is gericht op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om je eigen huishouden en leven vorm te geven. Afhankelijk van de vragen waar de jongere tegen aanloopt en aan wil werken, kan de begeleiding alle levensgebieden bestrijken zoals financiën, huishouden, vrienden maken en houden, contact met thuis, werken en seksualiteit.  Bij instroom worden de persoonlijke doelen samen met de jongere bepaald. De aanpak per jongere is altijd maatwerk.

Het gaat om meervoudige begeleiding op alle levensgebieden

Onderbouwd leerprogramma
Het programma waarbinnen de jongeren in de Zelfstandig Wonen training worden begeleid, kent een aantal vaste onderdelen. Anne Brouwers, begeleider: ‘We hebben één keer per week een groepsavond waarin we zaken met elkaar bespreekbaar maken, bijvoorbeeld de sfeer in huis, de communicatie onderling, de verdeling van taken en de leerdoelen van elkaar. We vinden het belangrijk dat de jongeren vooral ook van elkaar leren. Daarnaast is er 1 keer per twee maanden een thema-avond, bijvoorbeeld over financiën, sociale contacten of een ander onderwerp dat aansluit bij de behoeftes van de jongeren. Volgend op de thema-avond organiseren we twee maanden lang iedere donderdag een trainingsavond waarin de jongeren met ondersteuning van ons gericht aan de slag gaan met hun leerdoelen rondom dit thema. Tot slot hebben we woondiensten op maat. Op afgesproken tijden zijn wij als begeleiding aanwezig om vragen van de jongere(n) te beantwoorden. Buiten de groepsavonden, trainingsavonden en woondiensten hebben de jongeren individuele begeleidingsuren met hun persoonlijke begeleider.’ Sabrina Nillesen, eveneens begeleider in de Zelfstandig Wonen training, vult aan: ‘Om de ontwikkeling in zelfstandigheid te stimuleren, is er bewust gekozen voor woondiensten en niet voor een voortdurende aanwezigheid. Uiteraard kunnen de jongeren ook buiten de woondiensten en hun persoonlijke begeleidingsuren altijd een beroep op ons doen als dat nodig is of in de late uren op de bereikbaarheidsdienst van MET ggz’.

De insteek is dat jongeren ook zoveel mogelijk leren van elkaar

Zelfstandig wonen.jpg

Sabrina en Anne, begeleiders in de Zelfstandig Wonen training. ‘Het is enorm mooi om te zien hoe de jongeren groeien in hun ontwikkeling.’

Complexe problematiek
Binnen de Zelfstandig Wonen training wonen jongeren die de motivatie hebben om zelfstandig te leren wonen. Anne: ‘Het gaat om jongeren die ‘leerbaar’ zijn. De problematiek is geen contra-indicatie maar mag de leerdoelen van de jongere niet in de weg staan. Er zijn enkele maar strakke huisregels zoals geen gebruik van drugs en alcohol, de rest van de regels bepalen we in overleg met de jongeren zelf. Een verslaving is een contra-indicatie om toegelaten te worden tot de Zelfstandig Wonen training.’

Toewerken naar uitstroom op 18 jaar
Regelmatig wordt met de jongere geëvalueerd of er vooruitgang is geboekt in het realiseren van zijn of haar persoonlijke doelen. Sabrina: ‘We bespreken op gezette tijden met de jongere wat er goed gaat en wat er minder goed gaat en hoe hij of zij hieraan kan werken. Een keer per maand hebben we als begeleiding casusoverleg met o.a. de gedragsdeskundige van MET ggz. Onze begeleiding is erop gericht dat de jongere met 18 jaar kan uitstromen. Kernvraag is dus telkens:  ‘Wat heb je nodig om straks zelfstandig te kunnen wonen?’  Voor de uitstroom is het belangrijk dat de jongere over een steunend netwerk beschikt. Tijdens de begeleiding wordt daarom ook ingezet op de netwerkversterking van de jongere en op het opbouwen en onderhouden van dit netwerk.’