Onze visie: de “kortste weg naar herstel”

Bij MET Focus geloven we in “herstel”, óók bij psychische problematiek. Hiermee bedoelen we dat mensen ondanks (chronische) psychische problemen waardevolle en zingevende rollen in hun leven kunnen (blijven) vervullen. Een rol als “partner”, “vriend”, “ouder”, “werknemer” enzovoort.  Samen gaan we op pad om te onderzoeken hoe u aan uw herstel kunt werken. Door behandeling kunnen uw klachten afnemen, of leert u beter met moeilijke of vervelende situatie om te gaan.  Bijvoorbeeld ook als we weten dat de moeilijke situatie niet zal veranderen. Hierbij werken we volgens de principes van Positieve Gezondheid, waardoor we naast uw klachten ook kijken naar andere factoren die van invloed zijn op uw herstel.  We stimuleren hierbij dat u zoveel als mogelijk zelf de regie heeft over de stappen die u zet. Daarnaast is het voor ons vanzelfsprekend dat we uw naasten betrekken bij alle stappen die u zet.

Alle behandelingen bieden we aan volgens het credo ‘zo licht en kort als het kan, zo zwaar als het moet.”

Wanneer kunt u terecht bij MET Focus?

Als u last heeft van lichte tot matige psychische problemen kunt u bij ons terecht. Bespreek uw klachten met uw huisarts of zijn of haar Praktijk Ondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De huisarts kan u vervolgens verwijzen voor een behandeling bij MET Focus, onderdeel van METggz. Een behandeling bij Met Focus is gericht op de behandeling van één klacht en is kortdurend van aard. Bij lichte tot matige psychische klachten kunt u denken aan:

·         Stemmingsklachten, zoals somberheid grootste gedeelte van de dag, verminderde interesse en plezier, vermoeidheid, slaapproblemen en concentratieproblemen

·         Angstklachten, zoals paniekaanvallen, sociale angst, overmatig piekeren en vermijdingsgedrag.

·         Enkelvoudige trauma-gerelateerde klachten, zoals terugkerende nare herinneringen, beelden of dromen, overmatige alertheid en prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag n.a.v. een of enkele afgebakende ingrijpende gebeurtenis(sen) uit het verleden.

·         Klachten die te maken hebben met een vastgelopen rouwproces.

·         Milde dwanggedachten of handelingen.

·         Overige klachten, zoals negatief zelfbeeld, faalangst, levensfaseproblematiek, overbelasting/burn-out, relatieproblemen.

Bij deze klachten zijn soms behandelingen nodig die niet altijd vergoed worden door de zorgverzekeraar. Daarom is navraag bij uw zorgverzekering altijd van belang zodat u weet wat u kunt verwachten.

Onze behandelingen worden uitgevoerd door psychologen en worden om deze reden ook wel monodisciplinaire behandeling genoemd, omdat er geen psychiater of verpleegkundigen bij uw behandeling betrokken zijn.

Wilt u graag wat meer informatie over de klachten die genoemd staan? Verhalen van lotgenoten lezen? Of wilt u uw klachten in kaart brengen met een zelftest? Kijk dan op: https://wijzijnmind.nl/

 

Wanneer kunt u niet bij MET Focus terecht voor hulp?  


Sommige klachten zijn moeilijk te behandelen met kortdurende hulpverlening of zonder inzet van een psychiater en/of medicatie. U kunt hierbij denken aan de volgende situaties: er is sprake van een verhoogde crisisgevoeligheid, er is sprake van een actueel verslavingsprobleem dat op de voorgrond staat, of een eerder kortdurend gevolgde behandeling voor de nog aanwezige klachten heeft niet geleid tot verbetering of herstel van de klachten. Dan kunt u nog steeds terecht bij MET ggz, maar verwijzen we u naar onze collega’s die werken in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg.  Als u een vraag heeft voor behandeling van actuele verslavingsproblemen of voor problemen die (mede) veroorzaakt worden door een verstandelijke beperking , verwijzen wij u door naar organisaties in de regio die deze behandeling kunnen bieden.

Wie behandelt in de basis ggz?

De behandelaar in de basis ggz is een psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige. Deze pakt samen met u uw psychisch probleem concreet en praktisch aan. Een aantal gesprekken is vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik kan het wel alleen’ of ‘zo erg is het nog niet’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een behandelaar binnen de basis ggz u goed helpen.
Wanneer komt u voor basis ggz in aanmerking? Binnen de basis ggz worden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen geholpen met een gerichte behandeling voor psychische problematiek.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Angst en paniek
  • Depressie
  • Identiteitsstoornissen
  • Posttraumatische stress
  • Psychosomatische stoornissen
  • Burn-out

Heeft u psychische klachten, praat erover met uw huisarts. Een verwijzing naar MET focus verloopt via uw huisarts. 

De behandeling

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De behandelaar stelt de (voorlopige) diagnose en bespreekt met u wat er aan gedaan kan worden. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. Digitale zorg kan onderdeel zijn van uw behandeling. MET ggz heeft een uitgebreid aanbod digitale zorg. Via online modules en een digitaal dagboek kunt u 24 uur per dag aan uw herstel werken. Onze behandelingen zijn in overeenstemming met de landelijke richtlijnen voor het behandelen van psychische klachten en gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Ons behandelproces kent een aantal stappen waarmee u direct te maken krijgt als u bij ons in behandeling komt:
 

1.       Verwijzing/aanmelding: uw huisarts stelt met u vast wat uw klachten zijn en dat behandeling in de GGZ nodig is.

2.       Startgesprek: het kennismakingsgesprek waarin we onderzoeken wat uw klachten zijn, hoe ze zijn ontstaan en wat we zouden kunnen doen om uw situatie te verbeteren.

3.       Adviesgesprek en afspraken: een gesprek waarin we met elkaar afspreken wat we gaan doen.

4.       Behandeling: gesprekken waarin we die dingen doen die we samen hebben afgesproken.

5.       Einde van de behandeling: afronding van een behandeling.​​​​​​

Therapieën en trainingen

Therapie- en trainingsaanbod

Binnen MET Focus bieden wij verschillende therapieën en trainingen. Deze vinden zowel individueel als in groepsverband plaats, in persoonlijk contact met elkaar, via beeldbellen of via de inzet van E-health. Ook een combinatie van persoonlijke gesprekken in combinatie met E-health is mogelijk.

Bij individuele behandeling kunt u denken aan:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT):

Bij deze therapie ga je op zoek naar gedachten die je hebt en het effect van deze gedachten op je gedrag en klachten die je hebt. Je leert anders met je gedachten om te gaan waardoor er ruimte komt om je beter te kunnen voelen en je hierdoor ook gedrag kunt vertonen dat helpend is.  

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT):

We weten allemaal hoe het is om op de automatische piloot te leven: als we onderweg zijn, een boek lezen of tijdens het huishouden. Let maar eens op hoe vaak we op routine draaien, afgeleid zijn, ineens ‘wakker’ lijken te worden en helemaal niet meer weten wat we onderweg gezien of gelezen hebben . Ons verstand was bezig met iets heel anders: allerlei gedachten over uiteenlopende thema’s, gedachten over situaties die al voorbij zijn of die (mogelijk) nog komen.

Toch kennen we ook ervaringen waarbij we volledig aanwezig zijn in dit moment: een adembenemende zonsondergang, prachtige muziek of geraakt worden door een andere intense ervaring. Het is even stil in ons hoofd en we hebben één en al aandacht voor dat specifieke moment, die ervaring.

Mindfulness betekent opmerkzaamheid, (leren) aandacht te hebben en waarnemen van wat er nú is.

Als je die automatische patronen leert herkennen kun je aandacht leren sturen, je richten op iets anders. Hiervoor gebruiken we de ademhaling, het lichaam of onze zintuigen. De focus verleggen om zo losser te komen van al de spinsels in ons hoofd, zodat ze ons minder stress en spanning bezorgen.

Een mindfulnesstraining van acht sessies kan helpen om deze manier van leven te oefenen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT):

De kern van deze therapie is dat vechten tegen onvermijdelijke situaties in het leven uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Door te oefenen in je eigen leven, met de verschillende thema’s in ACT, leer je beter om te gaan met de grillen van het leven. Je zult bewust leren kiezen voor dingen die écht belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een lichte en speelse levenshouding, waarbij je angst of pijn, die bij leven hoort, voor lief neemt. 

Je herkent misschien wel iets in je dagelijkse leven wat je héél graag zou willen, maar wat je uit angst of doordat het té spannend voor je is, niet doet. Ook kunnen er veel gedachten zijn die je tegenhouden. De ACT-oefeningen helpen je om erachter te komen wat er echt toe doet in jouw leven. Waar word jij blij van, wat geeft jou energie? En als iets zó belangrijk voor je is, ben je eerder bereid om de spanning die dat met zich meebrengt, te verdragen. Een ACT-training kan je helpen om er achter te komen wat jou tegenhoudt om voluit te leven, om daarna te kijken wat je vanaf nu anders kunt gaan doen, zodat je leven (weer) waardevol wordt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie die wordt ingezet voor het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen. Dit gebeurt door het trauma (in gedachten) opnieuw op te roepen en tegelijk het werkgeheugen flink te belasten. In de oorspronkelijke variant volgt de cliënt bewegende lichtjes op een lichtbalk of de heen en weer bewegende vingers van de therapeut.

“De kracht van EMDR zit in de sterke belasting van het werkgeheugen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om het traumatische beeld vast te houden en wordt de nare lading rondom dat beeld minder. Het is een intense, maar heel effectieve behandeling, die in allerlei situaties toe te passen is.” 

Schematherapie

Schematherapie richt zich op het aanpakken van opvattingen, emoties en houdingen over jezelf, anderen en de wereld om je heen. Denk bijvoorbeeld aan schadelijke emotionele overtuigingen of hardnekkige patronen. Deze overtuigingenkunnen de oorzaak zijn of worden van psychische klachten en schadelijk gedrag.

Bij schemagerichte therapie leer je bestaande patronen en valkuilen herkennen met als doel deze te doorbreken.  

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van u. Samen met de behandelaar onderzoekt u welke vaardigheden u al in huis heeft om uw problemen aan te pakken. De behandelaar gaat methodisch en gestructureerd met u in gesprek waardoor uw zelfstandigheid en onafhankelijkheid versterkt wordt.

E-health bij uw behandeling
E-health is een digitaal hulpmiddel dat mensen helpt om meer grip te krijgen op hun herstel. Het is een vorm van online behandeling, die naast de reguliere gesprekken kan worden ingezet. Zo wordt u digitaal ondersteund op weg naar uw herstel. Binnen MET Focus gebruiken we modules vanuit het platform Minddistrict. Dit zijn gebruiksvriendelijke en veilige module/programma’s die u zelfstandig en met coaching van een behandelaar kunt doorlopen.

Behandeling in groepen
Soms kan het voorkomen dat deelname aan een groepsaanbod passender is voor uw herstel. Samen met uw behandelaar bespreekt u hierbij onze mogelijkheden en of deze aansluiten bij uw behoeften.

 Onze behandelaren

Misschien heeft u behoefte aan ondersteuning in een andere taal of wilt u liever geholpen worden door een man of vrouw. Mogelijk heeft u gelezen over een bepaald type behandeling en bent u benieuwd of een van onze behandelaren in uw regio deze ondersteuning biedt.

Om u te helpen een beeld te vormen over onze ondersteuning, kunt u in ons 'overzicht behandelaren MET focus" raadplegen welke behandelaren bij ons in dienst zijn, over welke kwalificaties zij beschikken, welk type behandelingen zij aanbieden, in welke talen zij ondersteunen en op welke dagen zij werkzaam zijn.

Duur van een behandeling

Een behandeling binnen MET Focus duurt meestal enkele maanden tot maximaal een jaar. 

Herstelondersteunende zorg

Bij MET focus werken we vanuit de herstelgedachte. De visie hierbij is om het persoonlijk herstel van de cliënt te ondersteunen.

Deze zorg is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden voor de ggz, zoals beschreven op www.ggzstandaarden.nl. Op www.thuisarts.nl vind je cliëntgerichte informatie over bijvoorbeeld angstklachtensomberheid of omgaan met psychische klachten die is gebaseerd op de relevante standaarden.

Cliëntervaringen

Met behulp van de CQ-index meten we de ervaringen van cliënten. Over 2023 beoordeelden cliënten MET focus met een mooie 8,4.

Schaalscores (vijfpuntsschaal)
Bejegening

4,9

Info behandeling

4,5

Samen beslissen

4,6

Uitvoeren behandeling

4,5

 

Verbeterpunten

Het voornaamste aandachtspunt dat uit het onderzoek naar voren is gekomen, is dat er niet altijd standaard een vragenlijst wordt verstuurd bij het einde van de behandeling. Wij zijn bezig met het aanpassen van ons proces hierop en gaan ervan uit hier in 2024 een flinke verbeterslag op te maken.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

MET ggz beschikt over het Keurmerk kortdurende generalistische GGZ. Zorgaanbieders laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Alle informatie is ook te lezen in de folder MET focus - Basis ggz