Klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke, externe leden waaronder een jurist en een medische inhoudsdeskundige.

Indienen van een klacht

U dient een schriftelijke klacht in via het klachtenformulier. In de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht bij de Klachtencommissie ontvangt de klager een reactie van de Klachtencommissie. Zij geven aan of de klacht wel of niet in behandeling wordt genomen. 

Wanneer wordt een klacht niet behandeld?

Een klacht wordt niet behandeld genomen wanneer;

  • deze anonieme is ingediend;
  • of wanneer de klacht niet valt onder de definitie van een klacht;
  • of wanneer de klacht kan gesplitst worden in de klacht en de claim;
  • of wanneer de klacht betrekking heeft op zorg die wordt uitgevoerd in het kader van de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of Wet zorg en dwang (Wzd).
  • of wanneer een klacht gaat over iets wat langer dan twee jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • of wanneer dezelfde klacht bij de Klachtencommissie nog in behandeling is;
  • of wanneer de klacht wordt ingediend door een persoon die niet gekwalificeerd is als een klager;
  • of wanneer het niet duidelijk is op wie de klacht betrekking heeft;
  • of wanneer de klacht al eerder inhoudelijk is behandeld door de Klachtencommissie;
  • of wanneer de klacht niet schriftelijk is ingediend.

Klacht en verweer

De klacht wordt aan MET ggz (beklaagde) gestuurd met het verzoek om uiterlijk binnen drie weken schriftelijk aan het adres van de Klachtencommissie te reageren op de klacht. Als de klacht zich richt tegen de organisatie bepaalt de Raad van Bestuur wie namens de organisatie het verweer voert.

Verdere procedure

Bij de bevestiging van ontvangst van de klacht respectievelijk het verzoek aan MET ggz (beklaagde) om te reageren worden u (klager) en MET ggz (beklaagde) tevens geïnformeerd over de verdere procedure. Wanneer de Klachtencommissie het nodig vindt, vraagt ze toestemming voor inzage in uw dossier of andere informatie die nodig is voor de beoordeling van de klacht. Voor inzage in uw dossier ontvangt u een toestemmingsformulier van de Klachtencommissie. Wanneer de Klachtencommissie geen toestemming krijgt, wordt de klacht in beginsel ongegrond verklaard.

De behandeling van een klacht en de uitspraak

De Klachtencommissie stelt een onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht. Zij richt zich daarbij op gebeurtenissen die hebben geleid tot het indienen van de klacht. De Klachtencommissie kan u (klager) en MET ggz (beklaagde) verzoeken tot het verstrekken van aanvullende inlichtingen. Voor de behandeling van de klacht door de Klachtencommissie worden geen kosten in rekening gebracht. 

De Klachtencommissie beoordeelt of de klacht behandeld wordt op basis van de ontvangen informatie of dat een hoorzitting gewenst is. Indien u en/of MET ggz een  hoorzitting wil, wordt daaraan in beginsel gehoor gegeven. Als de 

klacht behandeld wordt in een hoorzitting neemt de Klachtencommissie het beginsel van hoor en wederhoor in acht, waarbij zowel u als ook MET ggz aan het woord worden gelaten.

Zowel u als MET ggz kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een persoon naar hun keuze. De Klachtenfunctionaris mag géén van de partijen bijstaan bij de behandeling van de klacht. De Klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht en kan die uitspraak vergezeld doen gaan van aanbevelingen aan MET ggz voor verbetering van de zorg- en dienstverlening.

De Klachtencommissie doet haar uitspraak binnen zes weken nadat de klacht is ontvangen. Wordt deze termijn niet gehaald dan doet de Klachtencommissie daarvan - met redenen omkleed - mededeling aan u en MET ggz, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie haar uitspraak over de klacht zal uitbrengen, maximaal tot 10 weken na ontvangst van de klacht (tenzij u, MET ggz en de Klachtencommissie een andere termijn overeenkomen). De uitspraak van de commissie wordt gezonden aan u, degene van MET ggz waarover de klacht gaat en de Raad van Bestuur van MET ggz.

De Raad van Bestuur deelt na ontvangst van de uitspraak binnen een maand schriftelijk mee of naar aanleiding van het oordeel van de Klachtencommissie maatregelen getroffen worden en zo ja welke. Wordt deze termijn niet gehaald dan doet de Raad van Bestuur daarvan schriftelijk een gemotiveerd mededeling aan u, degene van MET ggz waarover de klacht gaat en de Klachtencommissie, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Raad van Bestuur het standpunt aan hen kenbaar zal maken.