Privacybeleid persoonsgegevens

“Uw persoonsgegevens zijn veilig bij MET ggz!”

Dat is de belofte die MET ggz doet aan haar cliënten, medewerkers en ketenpartners. Deze belofte willen wij waarmaken. Dit betekent dat MET ggz:

 • Werkt naar de letter en geest van de privacywet- en regelgeving:
 • Gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt;
 • Gegevens niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële of andere doeleinden;
 • Een privacy toets uitvoert bij risicovolle gegevensverwerkingen (bijv. camerabewaking of nieuwe software pakketten);
 • Wettelijke rechten respecteert;
 • Alleen samenwerkt met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
 • Een functionaris heeft aangesteld die toezicht houdt op gegevensbescherming binnen de organisatie;
 • Vragen over privacy eerlijk zal beantwoorden

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam/adres/woonplaats (NAW-gegevens), een burgerservicenummer (BSN), medische gegevens etc.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken deze gegevens om onze cliënten op een goede wijze van dienst te kunnen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Toegang tot persoonsgegevens

MET ggz schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van “verwerker” voor MET ggz en heeft MET ggz de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinde worden gebruikt.

Beveiliging van persoonsgegevens

MET ggz zal er alles aan zal doen uw privacy te waarborgen en houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle MET ggz medewerkers hebben geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van cliëntgegevens geldt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde gedragsregels te houden.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens verwerken.

Rechten betrokkenen

Wanneer u informatie wilt over uzelf, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of een e-mail van uw e-mailadres afkomstig is.

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in door ons van een persoon vastgelegde gegevens.
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens.
 • Recht om vergeten te worden.
 • Recht op het overdragen van je persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen bij het Centraal Bureau via e-mail info@metggz.nl of schriftelijk naar onderstaande postadres. Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van MET ggz (zie contact gegevens hieronder).

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen MET ggz worden opgenomen in het zogenaamd “register van verwerkingen”. Een uittreksel van de door MET ggz van u verzamelde persoonsgegevens inclusief het doel en de grondslag hiervoor kunt u opvragen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van MET ggz (zie contact gegevens hieronder).

Doorgifte aan derden

MET ggz geeft uw gegevens enkel met toestemming door aan derden. Uitsluitend indien MET ggz hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Buiten de Europese gemeenschap (EU) geeft MET ggz geen gegevens door.

Verwerkingsverantwoordelijke:

MET ggz  
Postadres Postbus 21, 6040 AA Roermond
Bezoekadres Centraal Bureau, Buitenop 8, Roermond
Telefoon +31 (0)88 114 94 94
E-mail info@metggz.nl


Functionaris voor Gegevensbescherming:

M.M.A. (Matias) Kruyen B.ICT AFG  
Postadres Postbus 21, 6040 AA Roermond
Bezoekadres Centraal Bureau, Buitenop 8, Roermond
Telefoon +31 (0)88 114 94 94
E-mail      privacy@metggz.nl

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij MET ggz