MET GGZ

Investeren in samenwerking

Ook in 2022 hebben wij met veel partijen samengewerkt om goede (keten)zorg te bieden voor mensen met psychische klachten en om participatie mogelijk te maken. Wij danken onze partners voor het vertrouwen en de samenwerking.

Een greep uit onze samenwerkingspartners in 2022.
Samenwerkingspartners

Acute zorg Midden-Limburg

Sinds september 2022 beschikt onze crisisdienst over een eigen ruimte in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. In deze zogenaamde Spoedeisende Psychiatrische OnderzoeksRuimte (SPOR) kan de beoordeling van cliënten in crisis plaatsvinden als dat in de thuissituatie niet mogelijk is. Een belangrijke stap in de organisatie van de acute psychiatrische hulpverlening. De SPOR is een samenwerking tussen Laurentius Ziekenhuis, AmbulanceZorg Limburg-Noord, Politie Nederland en MET ggz.

Onze bestuurder Anja Pijls verrichtte mede namens het Laurentius Ziekenhuis de officiële openingshandeling.

Opening SPOR

Beschermd Wonen Noord- en Midden-Limburg

Vanaf 1 januari 2022 bundelen wij samen met Incluzio Uitvoering Zuid, Leger des Heils Zuidoost en Moveoo onze krachten op het gebied van Beschermd Wonen in de regio Noord- en Midden-Limburg. De samenwerking zorgt voor een unieke combinatie van aanbod en specialismen op het gebied van multiproblematiek, autisme, licht verstandelijke beperking, dakloosheid, verslaving, psychiatrische problemen en justitieel verleden. In het afgelopen jaar hebben we de basis voor onze samenwerking flink verstevigd. Samen zorgen we voor een duurzame uitstroom en richten we ons op nog méér inclusie in de buurt en wijk.

Beschermd wonen

Herstelacademie

De Herstelacademie in Venlo is een laagdrempelige plek voor mensen die willen werken aan hun herstel. Een indicatie, zoals in de ggz gebruikelijk, is niet nodig. Dat is de kracht van de Herstelacademie naast de ervaringsdeskundigheid die vanuit MET ggz wordt ingezet om het herstel van inwoners van Venlo te ondersteunen. Inmiddels blijkt de Herstelacademie aan een groeiende behoefte te voldoen. 

Binnen de Herstelacademie worden herstelondersteunende cursussen en trainingen gegeven. Sinds maart 2022 wordt er vanuit de Herstelacademie ook het Psy café georganiseerd. In het Psy cafe vinden thema-avonden plaats voor mensen met psychische klachten, hun naasten, professionals en ieder ander die zich betrokken voelt bij het thema. In het najaar van 2022 heeft de Herstelacademie nieuwe activiteiten aan het aanbod toegevoegd. Het gaat om korte activiteiten die eveneens een herstelondersteunend karakter hebben zoals een herstelwandeling of een groepsmeditatie.

Zie ook: herstelacademievenlo.nl

Onze collega Eric Seuren vertelt  enthousiast over het aanbod van de Herstelacademie.

 Lees het interview

Suïcidepreventie

MET ggz is samen met GGD Noord- en Midden-Limburg projectleider van het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg. Doel is om het aantal zelfdodingen in Midden-Limburg terug te brengen. In 2022 heeft het Actienetwerk volop geïnvesteerd in het doorbreken van het taboe om zelfdoding bespreekbaar te maken, in het trainen van gatekeepers (mensen rondom risicogroepen), het actief benaderen van risicogroepen en het bevorderen van samenwerking in de keten. 

Inmiddels zijn ruim 290 professionals en ervaringsdeskundigen aangesloten bij het Actienetwerk. Het Actienetwerk heeft in 1,5 jaar tijd drie publiekscampagnes gevoerd, organiseerde drie netwerkbijeenkomsten met in totaal 150 deelnemers en 21 trainingen suïcidepreventie met in totaal 172 deelnemers. 

In september 2022 namen gemeenten Weert en Roermond in samenwerking met het Actienetwerk Zelfmoordpreventie ter gelegenheid van de WereldSuïcide Preventiedag een suïcidepreventiebankje in gebruik dat symbool staat voor het belang van het bespreekbaar maken van zelfdoding. Op de foto is wethouder Marianne Smitsmans van Roermond op het suïcidepreventiebankje in gesprek met ervaringsdeskundigen Angelique en Mirte. Inmiddels breidt het aantal suïcidepreventiebankjes in Midden-Limburg zich uit.

Meer informatie? Kijk op Zelfmoordpreventie-ml.nl.

Suïcidepreventiebankje

Verward gedrag in de wijk

In oktober 2022 heeft Marina Rovers, onze directeur van MET de wijk, deelgenomen aan het eerste interactieve webinar van Spilgenoten (Spil in de Wijk). Samen met sprekers uit het sociaal domein is zij in gesprek gegaan over de vraag: "Welke plek is er in de wijk voor mensen met verward gedrag?". Vanuit MET ggz vinden wij dit een belangrijk thema omdat wij ons ervoor inzetten dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zo normaal mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen meedoen.

Spil in de Wijk is een project van initiatiefnemers uit verschillende Limburgse organisaties. Met diverse evenementen brengen zij professionals en vrijwilligers bij elkaar die zich inzetten voor de leefbaarheid van woon- en werkomgeving. Sinds 2023 is MET ggz partner van Spil in de Wijk.

Bekijk hier het webinar
Spil in de wijk.jpeg

Samenwerken rondom werk en arbeidsparticipatie

Werk is belangrijk voor mensen. Het kan positief bijdragen aan herstel, het vergroten van zelfvertrouwen en bevordert het meedoen in onze samenleving. Daarom zetten wij in op arbeidsparticipatie.

Hoofdzaak Werk 
In Noord-Limburg werken we samen met de gemeenten, UWV, zorgverzekeraars en Vincent van Gogh in Hoofdzaak Werk met als doel om zoveel mogelijk mensen met een psychische kwetsbaarheid naar een baan te begeleiden. Vanuit Hoofdzaak Werk worden er verschillende activiteiten ondernomen om hieraan bij te dragen. Het belang van werk wordt onder de aandacht gebracht van hulpverleners zodat zij zich bewust zijn van hun eigen belangrijke rol hierin. Daarnaast is er een casuïstiek overleg waarin gekeken wordt naar passende oplossingen voor vragen. Omdat verschillende partijen deelnemen aan dit overleg, zijn lijntjes snel gelegd en worden ook out of the box oplossingen onderzocht.

KanDoen 
In Venlo participeren we in KanDoen. KanDoen heeft als doel om kwetsbare inwoners een opstap te bieden naar een opleiding, dagbesteding of werk. Hiervoor biedt KanDoen laagdrempelige activiteiten aan, zoveel mogelijk in de eigen omgeving. MET ggz ondersteunt door mee te kijken wat kan en hoe we de begeleiding hierop kunnen afstemmen.

Wijkleerbedrijf
In Venray zijn we partner in het Wijkleerbedrijf waar kwetsbare burgers vanaf 18 jaar een zorgopleiding kunnen volgen op mbo-niveau 1 en 2. Zij leren de vaardigheden die nodig zijn om te werken in de sector Zorg en Welzijn. Na het behalen van het diploma, kunnen zij doorstromen naar betaald werk of een vervolgopleiding. Hierbij worden ze vanuit het WijkLeerbedrijf begeleid. 

IPS
In de regio Midden-Limburg zijn we inmiddels samen met Vincent van Gogh gestart met de uitvoering van IPS (Individuele Plaatsing en Steun), een methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het krijgen en behouden van (betaald) werk. Op 6 juni jl. vond de startbijeenkomst voor IPS plaats.

Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg

Vanaf 1 januari 2022 voeren we in samenwerking met de Mutsaersstichting en XONAR de Integrale Crisishulp Jeugd in Noord- en Midden-Limburg uit. Samen bieden we alle hulp en inzet die nodig is om crisis te verminderen en veiligheid te herstellen: een meldpunt, een actieve inschatting, ambulante hulp en zo nodig klinische hulp. De doelgroep zijn jeugdigen tot 18 jaar waarbij er sprake is van opgroeiproblematiek, een licht verstandelijke beperking en/of psychische klachten. 

Crisishulp Jeugd

Buurtcirkel Weert

In Weert is MET ggz samen met Punt Welzijn betrokken bij Buurtcirkel, een initiatief voor bewoners in de wijk die iets willen betekenen voor een ander of zelf wat hulp of steun kunnen gebruiken. Onze collega Janneke Nies ondersteunt als buurtcirkel coach de groep en het groepsproces. Buurtcirkel Weert is in 2020 gestart met een 2-jarige subsidie van gemeente Weert. Goed nieuws! In 2022 heeft de gemeente Weert besloten om op grond van de geboekte resultaten de Buurtcirkel ook in de komende drie jaren financieel te ondersteunen.

Onze collega Janneke Nies vertelt er meer over in dit interview.

Buurtcirkel.jpg

Taskforce wachttijden

Samen met andere ggz-aanbieders, huisartsen, ziekenhuizen en verzekeraars zetten wij ons in om de doorstroom van cliënten in de regio te verbeteren. Deze samenwerking vindt plaats onder de vlag van de Regionale Taskforce wachttijden. MET ggz is sinds 2022 de penvoerder van dit samenwerkingsverband in Midden-Limburg.

Vincent van Gogh, Lionarons GGZ, ViviQ, Centiv, Meditta, CZ en VGZ zijn de deelnemende partners in deze regio. In 2022 heeft dit samenwerkingsverband o.a. de beschikbare ggz-capaciteit in de regio inzichtelijk gemaakt met behulp van een zorgkaart en met elkaar de spelregels afgesproken voor doorverwijzing. Er is afgelopen jaar ook een regionale doorzettingsmacht (RDM) ingericht om te voorkomen dat cliënten (18+) tussen wal en schip vallen die ggz-zorg nodig hebben en waarvoor via de reguliere kanalen (o.a. via verwijzing en zorgbemiddeling) geen passende/geschikte behandelplek gevonden kan worden. In 2023 wordt dit samenwerkingsverband uitgebreid naar het sociaal domein zodat we gezamenlijk invulling kunnen gaan geven aan de opdrachten zoals beschreven in de landelijke akkoorden.

In Noord- en Zuid-Limburg neemt MET ggz deel aan de Regionale Taskforces in deze regio’s waar vergelijkbare projecten uitgevoerd zijn in 2022.