MET GGZ

Investeren in onze medewerkers

MET ggz wil een aantrekkelijke werkgever zijn die investeert in vitale en duurzaam inzetbare medewerkers die het beste uit zichzelf en de ander halen. Medewerkers die hun talenten binnen onze organisatie kunnen benutten en werkplezier ervaren in de uitoefening van hun functie. Ook in 2022 hebben we hierin op verschillende manieren geïnvesteerd.

MET vitaliteit: 
online platform voor duurzame inzet en vitaliteit

Om medewerkers te ondersteunen in hun vitaliteit zijn wij in 2022 gestart met de ontwikkeling van een online platform dat is gebaseerd op de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. Het platform bevat informatie over verschillende gezondheidsthema’s zoals stoppen met roken, stress, werkdruk en voeding en werk. Ook is er aandacht voor belangrijke levensgebeurtenissen zoals scheiding, mantelzorg en rouw. In het online platform kunnen medewerkers tevens werkgerelateerde informatie terugvinden over bijvoorbeeld ouderschapsverlof, leven lang leren en loopbaanontwikkeling. De opbouw is voor elk thema gelijk: Wat kan je zelf doen? Wat kan MET ggz doen? Waar kan je nadere informatie vinden? Het platform is op 1 maart 2023 live gegaan. De reacties zijn positief.

MET vitaliteit.JPG

Aandacht voor opleiding en ontwikkeling

Ook in 2022 hebben we veel ruimte geboden voor opleiding en ontwikkeling in de vorm van jaarlijkse opleidingsplannen, stageplekken, interne mobiliteit en de mogelijkheid om postacademische opleidingen te volgen. 

Leerlingen en stagiairs bij MET de wijk

Ook in 2022 zijn er weer in diverse teams binnen MET de wijk leerlingen en stagiairs gestart: circa 25 BOL- en BBL-plaatsen waarvan 4 BBL-plaatsen zijn ingevuld vanuit de opleiding tot Ervaringsdeskundige (zie het kader hieronder). Steeds meer MBO-en HBO-studenten kiezen voor de opleiding Social Work. De praktijkplekken bieden veel mogelijkheden voor de leerlingen en stagiairs om kennis te maken met de verschillende doelgroepen en werkzaamheden. Dat deze leerlingwerkplekken en stages vaak resulteren in een indiensttreding is een compliment aan allen.

Opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

In 2022 zijn drie collega’s gestart met de opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Twee medewerkers hebben in 2022 de SPV opleiding succesvol afgerond. De studenten krijgen binnen MET ggz een werkbegeleider en een begeleider die hen ondersteunt in het meewerken binnen de crisisdienst.

Opleiding tot Praktijkondersteuner (POH) ggz

MET ggz biedt behandeling vanuit verschillende eigen locaties. In een aantal regio’s bieden we ook behandeling vanuit gezondheidscentra en ondersteunen onze zorgprofessionals de huisarts als POH ggz door het bieden van vraagverheldering, diagnostiek en kortdurende behandeling aan mensen met psychische klachten. Hiervoor volgen elk jaar een aantal van onze collega’s een opleiding tot POH.

Postacademische opleidingen
  • In 2022 volgden 26 zorgprofessionals een postacademische opleiding tot GZ psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. 
  • Hierbij waren 5 hoofdopleiders/professoren betrokken vanuit drie opleidingsinstellingen die de eindverantwoordelijkheid dragen voor het cursorisch onderwijs en de praktijkopleiding binnen MET ggz. 
  • Het opleidingsteam bestond uit 1 P opleider, 3 praktijkopleiders, 25 werkbegeleiders en interne supervisoren en 40 externe supervisoren
  • Er waren 6 AIOS’en bij MET ggz in opleiding. Een deel van de opleiding tot medisch specialist, psychiater, huisartsgeneeskunde en specialist Oudergeneeskunde wordt door MET ggz verzorgd. 
  • Ook de verpleegkundig specialist werd in 2022 bij MET ggz opgeleid in de praktijk.
Accreditering

MET ggz heeft de kennis en de professionals in huis om intern scholing te geven en deze ook te laten accrediteren. Hierdoor kunnen bij afronding hiervan de certificaten bij registers als SKJ, NIP, FGzPt en VGCt voor de behaalde punten worden aangemeld. Zo zijn in 2022 de scholingen Cognitieve GedragsTherapie (CGT) en Pedagogisch Leefklimaat geaccrediteerd.

Erkenning opleiden psychiaters

MET ggz heeft al jaren de erkenning van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voor het opleiden van psychiaters in de volwassenpsychiatrie. In 2022 hebben we daarnaast de erkenning gekregen voor het bieden van een stage Kind&Jeugd psychiatrie en Ouderenpsychiatrie.  

Julian.jpg

Julian Bouwens, weekendkracht woonbegeleider regio Roermond en ambulant begeleider flexpool Westelijke Mijnstreek:

"Doordat ik flexibele uren heb, is het werken goed te combineren met school. Daarbij kan ik tijdens mijn studie al ervaring opdoen in het werkveld. De theorie die ik op school leer, kan ik meteen in de praktijk toepassen.
Daarnaast investeert MET ggz ook in mijn opleiding en ontwikkeling. Na mijn huidige studie Social Work ga ik via MET ggz nog deeltijd mijn HBO Verpleegkunde halen."

Kennisdelingssessies

Onderlinge kennisdeling vinden we bij MET ggz heel belangrijk. Collega’s die elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen, technieken die ze toepassen, hoe om te gaan met bepaalde klachten maar ook hoe blijf ik vitaal? 

Daarom organiseren we binnen MET ggz kennisdelingssessies waarbij medewerkers hun kennis delen, anderen inspireren of hun passie voor een bepaald onderwerp overbrengen. Ook in 2022 hebben er verschillende kennisdelingssessies plaatsgevonden o.a. over het bespreekbaar maken van euthanasie, autisme en het onderscheid met andere problemen en stoornissen, vaktherapie, destigmatisering en ggz in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Opleiding tot ervaringsdeskundige in Limburg

MET ggz maakt al langere tijd gebruik van de inzet van ervaringsdeskundigheid omdat we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid in het zorgtraject. De vraag naar ervaringsdeskundigen neemt in Limburg toe. Tot voor kort was er echter geen opleiding in Limburg die hierin voorzag. Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met Gilde Opleiding, UWV, gemeenten en verschillende zorgaanbieders in Midden-Limburg de opleiding tot ervaringsdeskundige in het leven te roepen. In september 2022 hadden de eerste 18 ervaringsdeskundigen hun eerste schooldag. Zij zijn ook meteen aan de slag gegaan bij een van de aangesloten zorgaanbieders. MET trots zijn wij partner van dit initiatief.

Onze collega Angelique Bömers vertelt er enthousiast over in dit filmpje.

20220905_160558.jpg

Geslaagde zomerbarbecue

In juli 2022 hebben we samen de zomer ingeluid in de vorm van een gezellige barbecue. We mochten rekenen op een goede opkomst: 250 medewerkers waren aanwezig. Onder het genot van een hapje en drankje was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te genieten van elkaars gezelschap. Deze zomerbarbecue was de eerste gelegenheid na twee jaar Corona om weer fysiek met een grote groep samen te zijn. Dat was goed voelbaar en merkbaar. We kijken weer terug op een geslaagd MET ggz feest. 

Zomerbarbeque

Sportieve prestaties

Ook in 2022 nam een groep medewerkers namens MET ggz deel aan de Venloop in Venlo. Het werd een sportief weekend met heerlijk lenteweer. Op zaterdag werd er gewandeld. Het team kreeg veel steun van collega's die hen succes wensten via de app en zelfs even digitaal meeliepen. Op zondag werd er ondanks de hitte fanatiek hardgelopen en werden er prachtige prestaties neergezet op de halve marathon. Op naar volgend jaar!

Medewerker in MET ggz shirt.jpg

Rookvrij beleid

MET ggz wil een veilige en gezonde omgeving creëren voor alle medewerkers en cliënten. Daar hoort een rookvrije leef- en werkplek bij. Op 1 oktober vorig jaar, de eerste dag van Stoptober, zijn we gestart met een campagne om roken te ontmoedigen en stoppen met roken aan te moedigen. 

Iedereen die betrokken is bij MET ggz is geïnformeerd over het rookvrij beleid. Er zijn ook kennissessies georganiseerd voor de medewerkers met Anton van Balkom, aanjager van de Rookvrije GGZ. Op alle locaties is door middel van posters en borden aangegeven dat wij rookvrij zijn. Het belangrijkste is echter dat we elkaar helpen en stimuleren om ons rookvrij te gedragen. Dat geldt voor medewerkers en cliënten. Het bespreekbaar maken van roken maakt daarom onderdeel uit van verschillende overleggen en ook van de begeleiding en behandeling binnen MET ggz. We reiken hulpbronnen aan als medewerkers en/of cliënten willen stoppen met roken.

Sinds 1 januari 2023 is MET ggz een rookvrije organisatie.

ZorgStart Noord- en Midden-Limburg

In oktober 2022 is ZorgStart Noord- en Midden-Limburg officieel van start gegaan, een samenwerkingsverband van verschillende partijen waaronder MET ggz. ZorgStart is er voor inwoners van Noord- en Midden-Limburg die willen ontdekken of de zorg iets voor hen is. Het maakt niet uit of zij een zorgachtergrond hebben. Bij ZorgStart kunnen zij zich oriënteren op de verschillende doelgroepen in de zorg, maar ook op opleidingen en functies op de arbeidsmarkt. ZorgStart biedt daarmee kansen voor werkzoekenden en komt ook tegemoet aan de toenemende vraag naar personeel in de zorg vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Na aanmelding wordt op maat en met persoonlijk advies de route naar een baan in de zorg gevormd. Inmiddels zijn er vier medewerkers via Zorgstart bij MET ggz gestart.

Lees het verhaal van onze nieuwe collega Jesse die via ZorgStart bij MET ggz werkt en leert. 

Jesse Kiewiet Zorgstart.jpg

Een zachte landing voor nieuwe medewerkers

Wij vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers een zachte landing hebben in onze organisatie en zich snel thuis voelen bij MET ggz. In 2022 hebben we daarom de onboarding van nieuwe medewerkers op een aantal onderdelen verbeterd. Om de verwachtingen goed op elkaar af te stemmen bieden we potentiële kandidaten nu de kans om mee te lopen op de werkvloer en kennis te maken met de teams en cliënten. Eenmaal aangenomen maken nieuwe medewerkers voor hun indiensttreding al kennis met de organisatie en de cultuur van MET ggz met behulp van de onboarding app. Zij ontvangen ook verschillende protocollen zodat zij hierover gericht vragen kunnen stellen in de inwerkperiode en bevraagd kunnen worden. In de inwerkperiode volgen zij eveneens een e-learningmodule gericht op het juist omgaan met medische en persoonsgegevens en privacy. 

In 2022 mochten wij 102 nieuwe medewerkers welkom heten in onze organisatie.