Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Rechten als cliënt

U heeft de eerste stap gezet in het werken aan een oplossing voor uw psychische problemen. MET ggz is u met een breed scala aan hulpverlening graag van dienst. Hieronder geven wij uitleg over uw rechten.

Recht op hulp

Iedereen heeft recht op hulp bij psychische problemen. Voorwaarde is wel dat MET ggz daarvoor de aangewezen zorginstelling is. Voor elke behandeling geven wij aan of er een indicatie is voor de zorg. Met andere woorden: is de hulp van MET ggz aan de orde? Dit is van belang voor uw zorgverzekeraar of de gemeente.

Recht op informatie

Als u gebruik maakt van onze diensten, dan heeft u recht op informatie over alle aspecten van de hulpverlening. Onze hulpverleners doen hun best op al uw vragen een goed antwoord te geven. Denk aan vragen over de gang van zaken bij MET ggz, wensen die u heeft over inbreng in de behandeling, afspraken die MET ggz heeft gemaakt over privacy en mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

Recht op zelfbeschikking

U heeft er recht op dat elke medewerker met u bespreekt wat in de hulpverlening mogelijk is, wat er verder gebeurt en wat dit voor u betekent. De keuze is altijd aan u of u met de hulpverlening wilt doorgaan. Het is mogelijk een second opinion aan te vragen, binnen of buiten MET ggz.

Recht op bescherming / privacy

Wat u met een hulpverlener of medewerker bespreekt valt onder de geheimhoudingsplicht. MET ggz gaat zorgvuldig om met uw behandelgegevens. Wij mogen zonder uw toestemming geen informatie aan anderen geven over uw behandeling. Dus ook niet aan de huisarts, medisch specialist of zorgverzekeraar. Deze regels zijn vastgelegd in het privacyreglement. Het privacyreglement kunt u opvragen via info@metggz.nl .

Privacy bij kinderen en jeugd

De gemeente (of de zorgverzekeraar bij kinderen boven de 18 jaar) financiert de behandeling. Daarvoor verstrekken we de volgende gegevens: de hoofddiagnose, de omvang van de geleverde zorg en de hoofdbehandelaar. U kunt hiertegen bezwaar maken door het bezwaarformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar:

MET ggz
t.a.v. Zorgadministratie
Postbus 21
6040 AA Roermond

U kunt het ingevulde formulier ook e-mailen naar zorgadministratie@metggz.nl.

Voor de uitwisseling van andere gegevens (voor bijvoorbeeld wijkteams of centra voor jeugd en gezin) vraagt de behandelaar of begeleider vooraf om toestemming.

Recht op inzage en aanvulling van dossier

U heeft het recht uw dossier op elk moment in te zien. Op uw verzoek kan het dossier vernietigd worden zodra de hulpverlening eindigt. MET ggz bewaart uw behandelplan in een elektronisch patiëntendossier. Deze dossiers bewaren wij 15 jaar na afsluiting van de behandeling. Daarna worden ze vernietigd.

Voorkeur voor hulpverlener

Bij aanmelding heeft u het recht een voorkeur uit te spreken voor het geslacht van de hulpverlener. Het is mogelijk om in overleg van hulpverlener te wisselen als daar een aanleiding voor is. Als u in een latere fase terugkomt voor een nieuwe behandeling of vervolgbehandeling, bekijken wij of u bij uw vertrouwde behandelaar terecht kunt.

Incidenten melden

U heeft het recht incidenten of onveilige situaties waar u getuige van bent geweest, te melden. Uw hulpverlener kan de melding aankaarten bij de juiste persoon binnen MET ggz.

Seksueel misbruik

Seksuele handelingen door een hulpverlener zijn in alle gevallen ontoelaatbaar en strafbaar. In het uitzonderlijke geval dat het voorkomt, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon via 0475-577111.

Agressief gedrag

Agressief gedrag tegen medewerkers is ontoelaatbaar. Bij elke vorm van geweld doet MET ggz aangifte bij de politie. Voor eventuele schade is de veroorzaker verantwoordelijk.

Identificatieplicht

Ontvangt u zorg van MET ggz? Dan moet u zich kunnen legitimeren. Alleen dan kunnen wij de zorgkosten declareren bij de zorgverzekeraar. De legitimatieplicht geldt voor iedereen, ook voor kinderen en jeugd. U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw hulpverlener.