Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent over onze hulpverlening, dan horen wij dat graag. Het is belangrijk deze onvrede te melden, zodat wij kunnen werken aan een goede oplossing. Zo helpt u onze hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Bespreekbaar maken

Uw hulpverlener staat open voor uw wensen en kritiek. Bent u het niet eens met de gang van zaken, vertel het uw hulpverlener. Zo kunnen wij direct werken aan het oplossen van het probleem.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is er als u de onvrede niet met een hulpverlener kunt bespreken. Of wanneer de hulpverlener uw klacht niet goed heeft kunnen oplossen. De klachtenfunctionaris is bereikbaar op 06–50499733 voor het maken van een afspraak. U kunt een klacht ook per e-mail melden: klachtenfunctionaris@metggz.nl.

  • Rol klachtenfunctionaris.
    U, een familielid of naaste kan bij de klachtenfunctionaris terecht voor voorlichting en advies en/of bemiddeling.
  • Voorlichting en advies
    De klachtenfunctionaris beantwoordt vragen over het indienen van een klacht en geeft informatie over interne en externe klachtenprocedures. Ook is er begeleiding bij het indienen van een klacht.
  • Bemiddeling
    De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen de klager en degene over wie de klacht gaat. Het doel is het oplossen van onvrede of het herstellen van het vertrouwen tussen twee partijen. De klachtenfunctionaris praat met beide partijen en is onafhankelijk (niet in dienst van MET ggz) en onpartijdig. De insteek is om een oplossing voor te stellen zonder een oordeel uit te spreken. De klachtenfunctionaris is niet bevoegd maatregelen tegen een van de betrokken partijen te nemen.

Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kan de klachtenfunctionaris doorverwijzen naar de klachtencommissie van MET ggz. De klachtenfunctionaris registreert de klacht in een dossier. Dit dossier wordt maximaal 2 jaar bewaard.

De klager heeft het recht zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een vertrouwenspersoon. Deze persoon kunt u zelf kiezen.

Bij minderjarigen (in principe personen onder de 12 jaar) kan een ouder of voogd optreden als klager.

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit 3 onafhankelijke externe leden.

Procedure

Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht krijgt u bericht over de gang van zaken. De klachtencommissie hoort beide partijen. Als er behoefte is tot inzage van uw behandelgegevens, dan wordt toestemming gevraagd. De uitspraak volgt binnen 3 maanden na indiening van de klacht. De commissie stelt maatregelen voor aan de directie van MET ggz. De uitspraak ontvangt u schriftelijk.

Maatregelen

De beslissing over mogelijke maatregelen ligt bij de directie van MET ggz. De directie kan hierover nader overleg hebben met de direct betrokkenen. U krijgt binnen een maand bericht over de getroffen maatregelen.

Klachtendossier

De klachtencommissie maakt van elke klacht een dossier. Alleen de klager en de aangeklaagde hebben het recht dat dossier in te zien. MET ggz vernietigt het klachtendossier binnen 18 maanden na de uitspraak. Als u besluit een procedure te starten bij een externe instantie, dan bewaart MET ggz het klachtendossier totdat ook deze procedure is afgerond.

Geschillencommissie Zorginstellingen

www.degeschillencommissie.nl.

Vertrouwenspersoon seksueel misbruik door hulpverleners

Seksueel/erotisch contact tussen hulpverleners en cliënten is in alle gevallen ongeoorloofd. Is er tijdens uw behandeling of begeleiding sprake van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag door uw hulpverlener, dan kunt u contact opnemen met Hanny Leene, vertrouwenspersoon seksueel misbruik door hulpverleners, via 06-13442074. Zij biedt een luisterend oor, geeft steun en die adviseert over eventuele vervolgstappen die u kunt nemen.Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw hulpverlener.