Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg
Vacature
20 dec. 2017

Vacature Arbocoördinator-/ preventiemedewerker (24 uur)

Wij zijn op zoek naar een Arbocoördinator/preventiemedewerker op projectbasis.

De kerntaak is het actualiseren van het huidige arbo- en bhv-beleid, inclusief risico-inventarisatie. Daarnaast zorgt de Arbocoördinator/preventiemedewerker voor een concreet beleidsvoorstel met betrekking tot de borging van het arbobeleid binnen MET ggz.

Algemene arbotaken:
De arbocoördinator

 • Ontwikkelt (nieuw) arbobeleid en arbozorg;
 • Coördineert de uitvoering van het arbobeleid binnen MET ggz: ondersteunt, begeleidt en adviseert het management bij ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van de diverse onderdelen van het arbobeleid;
 • Bewaakt de consistentie en samenhang in de uitvoering van het arbobeleid;
 • Communiceert met alle geledingen binnen MET ggz inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid;
 • Signaleert of er afstemming en/of integratie op centraal niveau noodzakelijk is;
 • Ontwikkelt en geeft vorm aan instrumentarium c.q. beleidskaders voor de realisatie van arbobeleid;
 • Organiseert en coördineert in samenwerking met Facilitair Beheer de activiteiten die hier uit voortvloeien;
 • Participeert in en begeleidt arbo-gerelateerde projecten;
 • Onderhoudt contacten met management, OR en HR en indien nodig met individuele werknemers.

Preventietaken:

 • Mede opstellen en uitvoeren van de RI&E;
 • Adviseren aan en nauw samenwerken met de OR inzake een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 • Verzorgen van voorlichting;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan alle geledingen binnen MET ggz;
 • Uitvoeren van werkplekonderzoek en borging van opvolging;
 • Het uitvoeren van maatregelen die voortkomen uit bovengenoemde taken.

Bhv-taken:

De Arbocoördinator zorgt voor de opbouw, instandhouding van een parate bedrijfshulpverleningsorganisatie conform de Arbowet (toetsen beleid bhv) waaronder:

 • Coördinatie en leidinggeven aan bhv gerichte taken;
 • Zorgen voor de opbouw en instandhouding van een parate bhv-organisatie en voor actuele ontruimings- en bedrijfshulpverleningsplannen.

Wij vragen:
Kerncompetenties voor de functie

De kernwaarden van MET ggz zijn Professioneel, Ondernemend, Verbindend en Autonoom.

De Arbocoördinator/ preventiemedewerker dient over de volgende competenties beschikken:

 • Expertise: aantoonbaar hebben, onderhouden, toepassen en verbreden van de expertise m.b.t. het arbobeleid;
 • Klantgerichtheid: onderzoeken van de vereisten en behoeften van de (interne klant in combinatie met de externe regelgeving en het effectief toepassen hiervan;
 • Eigenaarschap: in staat zijn met lef besluiten te nemen en met durf en vertrouwen anderen te betrekken. De Arbocoördinator/preventiemedewerker adviseert, inspireert partijen, geeft mede richting en sturing aan de dienstverlening van de organisatie en stelt zich open en actief op;
 • Visie: het overzien en begrijpen van externe- en interne ontwikkelingen, begrijpen wat dit betekent voor het arbobeleid en voor de organisatie als geheel, het ontwikkelen van doelstellingen;
 • Beïnvloedingskracht: het overtuigen van anderen door middel van argumenten, overredingskracht, persoonlijk overwicht, leiderschap en tact om een effectief arbobeleid te creëren;
 • Analyseren: het ordenen en structureren van complexe informatie.

Opleiding

Een relevante opleiding op hbo of academisch niveau, eventueel een specifieke vervolgopleiding en / of meerdere jaren aantoonbare ervaring binnen het aandachtsgebied, alsmede op het gebied arbobeleid. Is opgeleid tot hoofd bhv volgens de norm van het NIBHV. Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van arbobeleid/preventie en bhv. Kennis wordt op peil gehouden en ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd.

Ons aanbod

Wij bieden je een afwisselende functie in een organisatie in beweging, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform cao ggz) en mogelijkheden voor bijscholing. De functie is ingedeeld in functiegroep 50 van de cao ggz (maximaal € 3412,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft vooralsnog een aanstelling voor de duur van een jaar.

Solliciteren

Stuur je sollicitatie vóór 8 januari 2018 naar MET ggz, personeelsadministratie@metggz.nl, t.a.v. de manager Huisvesting en Facilitair, Léon Tobben.

Heb je nog vragen over de functie, stuur je vraag dan naar personeelsadministratie@metggz.nl, t.a.v. Léon Tobben.

Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid.