Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Soorten onderzoek

Hier vindt u informatie over de inhoud van verschillende vormen van onderzoek die bij Team Kinderen en jeugd van MET ggz worden gebruikt.

Dit onderzoek is nodig om beter te begrijpen wat er met een kind aan de hand is en om een antwoord te formuleren op de hulpvraag.

Ontwikkelingsanamnestisch onderzoek

De ouders/verzorgers van een kind/jeugdige worden uitgenodigd om aan de hand van de vooraf toegezonden en ingevulde anamneselijst, uitgebreid stil te staan bij de ontwikkeling van het kind/de jeugdige. Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door een psycholoog, orthopedagoog, psychodiagnostisch medewerker/assistent, systeemtherapeut of sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Sociaal anamnestisch onderzoek

De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek bij de systeemtherapeut of sociaal psychiatrische verpleegkundige om te praten over hun visie op de opvoedingssituatie en de knelpunten hierin, mogelijke traumatische gebeurtenissen en de achtergronden van ouders. Dit heeft als doel om de wisselwerking tussen omgevings- en persoonsfactoren helder te krijgen. Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur.

Gezinsdiagnostisch onderzoek

Bij dit onderzoek worden alle gezinsleden voor een gesprek uitgenodigd. Tijdens dit gesprek staat de vraag centraal of, en zo ja hoe, de klachten en problemen van het kind samenhangen met de manier waarop de gezinsleden met elkaar omgaan en elkaar wederzijds beïnvloeden. Tevens vindt er een inschatting plaats van de gezondheidstoestand van het gezin. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden als dat nodig is om de visies van alle gezinsleden voldoende te horen. Ook wanneer het kind deel uit maakt van verschillende subsystemen, bijvoorbeeld na een echtscheiding, kan dat nodig zijn. Een gesprek duurt meestal ongeveer 1,5 uur. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een systeemtherapeut (gezinstherapeut).

Psychiatrisch onderzoek

Bij een psychiatrisch onderzoek wordt het kind in de regel alleen onderzocht. Het is wel nodig dat één van de ouders meekomt. Dit onderzoeksgesprek duurt meestal 45 min. Het onderzoek wordt uitgevoerd middels een gesprek en eventueel door spel, observatie en vragenlijsten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een (kinder/jeugd)psychiater. Soms kan het nodig zijn om te zien hoe het kind reageert op de ouder. In dat geval worden de ouders betrokken bij het (spel) onderzoek en uitgenodigd om samen met het kind in de (spel)kamer te komen. Dit zal duidelijk worden aangegeven bij de uitnodiging.

Intelligentieonderzoek

In een intelligentieonderzoek wordt, middels betrouwbare en erkende intelligentietests, gekeken naar de verstandelijke vermogens van het kind. De intelligentietest bestaat uit het uitvoeren van verschillende taakjes en opdrachten. Het is de bedoeling dat het kind dat doet zonder de aanwezigheid van de ouders in de testkamer. Natuurlijk kunnen zij wachten tot het onderzoek is afgerond. Dit onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur, onderbroken door een pauze van 15 minuten, waarvoor het kind iets te eten of drinken mee kan nemen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog, orthopedagoog, gedragsdeskundige of psychodiagnostisch medewerker/assistent.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij dit onderzoek is het de bedoeling om door middel van taken de relaties tussen hersenen en gedrag van het kind in kaart te brengen zoals aandacht, geheugen, planning, organisatie en taal. Bij dit onderzoek zal aan het kind gevraagd worden verschillende taakjes en opdrachten uit te voeren. Ook bij dit onderzoek is het de bedoeling dat het kind dat doet zonder de aanwezigheid van de ouders in de testkamer. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog en duurt doorgaans 1,5 uur.

Persoonlijkheidsonderzoek of belevingsonderzoek

Er wordt getracht een goed beeld te krijgen van de gevoels- en denkwereld en het handelen van het kind. Er kan gebruik gemaakt worden van onder meer de volgende onderzoeksmiddelen: vragenlijsten, vrije en gestructureerde tekeningen maken, vertelplaten en een gesprek soms gecombineerd met een spelobservatie. Het kind wordt ook in dit onderzoek zonder de aanwezigheid van de ouders in de testkamer onderzocht. Dit onderzoek neemt ongeveer 2 uur in beslag en wordt uitgevoerd door een psycholoog, orthopedagoog, gedragsdeskundige of psychodiagnostisch medewerker/ assistent.

Spelobservatie

Het kind wordt uitgenodigd om in de spelkamer te komen om een beter beeld te krijgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind op het gebied van contactname, spelniveau, belevingswereld en de interactie met de ander. Dit onderzoek duurt meestal 1 uur en wordt uitgevoerd door een psycholoog, orthopedagoog, gedragsdeskundige of psychodiagnostisch medewerker/assistent.

Schoolobservatie

Bij dit onderzoek zal de psycholoog, orthopedagoog, gedragsdeskundige of psychodiagnostischmedewerker/assistent het kind op school observeren. Deze observatie zal met toestemming van de ouders/verzorgers plaatsvinden op school in de groep/klas van het kind. Aansluitend vindt er een gesprek met de leerkracht plaats.

TEA-Ch

De TEA-Ch is een onderzoeksmiddel om de aandacht en concentratie van kinderen te meten. Er wordt getracht een zo volledig en betrouwbaar mogelijk beeld weer te geven van 3 verschillende types van aandacht. De test bestaat uit het uitvoeren van verschillende opdrachten. Het is de bedoeling dat het kind dat doet zonder de aanwezigheid van de ouders in de testkamer. Natuurlijk kunnen zij wachten tot het onderzoek is afgerond. Dit onderzoek duurt ongeveer 1 uur tot anderhalf uur. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog, orthopedagoog, gedragsdeskundige of psychodiagnostisch medewerker/assistent.

Vragenlijsten

Zoals AVL, CBCL, TRF, SEV, BRIEFF worden vaker aan de ouders/verzorgers toegestuurd met de vraag deze in te vullen. Deze lijsten dienen ter aanvulling van het diagnostisch proces. Deze lijsten worden ingevuld door (een van de) ouders of leerkrachten.