Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Financiële begeleiding

Een stabiele financiële huishouding is een belangrijke voorwaarde om de regie over het eigen leven te herwinnen. Die stabiliteit is verre van vanzelfsprekend. Vaak zijn er financiële problemen; het lukt niet rekeningen op tijd te betalen en er zijn schulden.

Financiële problemen en schulden veroorzaken veel stress, onzekerheid en een gevoel van machteloosheid en moedeloosheid. Een financiële situatie die uitzichtloos lijkt, kan zelfs leiden tot depressieve klachten. Het is zaak crisissituaties, zoals uithuiszetting, afsluiting van gas- en elektra, niet kunnen voorzien in eerste levensbehoeftes, te voorkomen.

Hoe gaan wij te werk

Financiële begeleiding kan helpen. Financiële begeleiding kan in de vorm van praktische ondersteuning, instructie, oefenen en/of toezicht. Daarnaast zijn begeleiders goed op de hoogte van rechten en plichten, zodat er niet onnodig meerkosten ontstaan of een financiële bijdrage en mogelijke steun onbenut blijft. Waar nodig legt de begeleiding ook contact met instanties of ondersteunt daarbij. Denk daarbij aan organisaties als de voedselbank, kledingbank, gemeente, schuldhulpverlening, AMW, UWV, CAK, bewind voering, fondsen etc.

Financiële steun Met de wijk Met ggz

De financiële begeleiding is flexibel qua werktijden en ook beschikbaar in de vroege ochtenduren of de late avonduren.

De aanpak is de volgende:

 • Samen de aard en omvang van de materiële problematiek inventariseren;
 • Inzet budgetbegeleiding: samen inkomsten en uitgaven inventariseren en een budgetplan opstellen;
 • Zo nodig aanvullende begeleiding bij hun schuldsanering en als vraagbaak fungeren;
 • Zo nodig helpen en leren de administratie te ordenen;
 • Actief informeren over regelingen van diverse instanties en adviseren over hoe deze te benutten, eventueel gaat een begeleider mee naar instanties;
 • Samen afspraken maken hoe problemen te voorkomen;
 • Ondersteunen en adviseren als begeleiding alleen niet voldoende is en bewindvoering of budgetbeheer nodig lijkt.

Contactpersonen

Mevr. N. Coolen - Regio Roermond: ncoolen@metggz.nl
Mevr. A. Huskens - Regio Weert: ahuskens@metggz.nl
Mevr. T. Verstegen – Regio Venlo & Echt: Tverstegen@metggz.nl
Mevr. E. Stevens – Regio Venray: eapstevens@metggz.nl

Budgetbegeleiding

Uw begeleider kan u ondersteunen bij het op orde krijgen van uw financiën. U kijkt samen naar uw investeringen. Daarbij krijgt u nuttige tips en adviezen van uw begeleider.

Budgetbeheer

We zijn partner van stichting Saldo in de Plus. Saldo in de Plus ondersteunt iedereen die daar behoefte aan heeft bij het beheren van het inkomen en vermogen. Een budgetbeheerder van de stichting maakt samen met cliënten een budgetplan. Hierin staan financiële wensen, behoeften en verplichtingen van cliënten. De beheerder verzorgt de betalingen. De cliënt blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor zijn financiële zaken.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een vorm van inkomensbeheer. De procedure van onderbewindstelling begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Verschillende mensen kunnen vragen om bewind in te stellen:

 • De betrokkene zelf
 • De echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel
 • De familie
 • De voogd, curator of mentor

Een bewindvoerder van Saldo in de Plus behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke, psychische/geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. De bewindvoerder heeft als taak het voeren van het beheer over inkomen en vermogen. Dat gebeurt op een open en transparante manier. Zo legt hij verantwoording af aan de cliënt en de kantonrechter. Elke maand ontvangt de cliënt een nauwkeurig overzicht van de beheerrekening. De kantonrechter oefent toezicht uit over de werkzaamheden van de bewindvoerder en controleert na afloop van elk jaar of het inkomen op goede wijze is beheerd.

Bekijk hier de folder van Saldo in de Plus voor meer informatie.

MET de wijk: begeleiding

Mensen weer grip laten krijgen op hun leven, dat is wat we met het aanbod van MET de wijk willen bereiken. U vindt ons in Roermond, Echt, Venlo, Venray en Weert, maar we bieden onze diensten aan in geheel Noord- en Midden-Limburg.